"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande juridik för poliser, 12 hp

Engelskt namn: Basic Course in Law for Police Officers

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO004

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2020-12-15

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studier i juridik för polisiärt arbete. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet och juridisk metod, där även olika rättskällor introduceras. Därefter behandlas grundläggande allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, straffrätt och straffprocessrätt av relevans för polisarbetet, samt polislagen. Olika rättsområden relateras även till grundläggande mänskliga rättigheter som de kommer till uttryck i exempelvis Europakonventionen och regeringsformen. Under kursen fokuseras på rättskällor och juridisk argumentation som är av betydelse för att lösa juridiska problem inom de områden som kursen behandlar. Studenten tränas kontinuerligt i att söka juridiskt rättskällematerial, och att identifiera och lösa rättsliga problem av relevans för området. Kursen innehåller också en introduktion till området IT och avrapportering.
 
Förvaltningsrätt
Inom den allmänna förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer och allmänna regler som rör ärendehandläggning vid förvaltningsmyndigheter. Därtill studeras offentlighetsprincipen, begreppet allmän handling liksom strukturen och systematiken inom offentlighets- och sekretesslagen. Inom den speciella förvaltningsrätten introduceras studenterna till polisrätten, särskilt polislagen. Studierna av polislagen fokuserar främst på lagens systematik, begrepp och rättsliga principer för polisarbetet, men ger även en introduktion till polisiära befogenheter. Vidare behandlas den rättsliga regleringen angående datasäkerhet och behandling av personuppgifter i polisiär verksamhet, såsom polisdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). 
 
Straff-och processrätt
Inom straffrätten introduceras straffrättsliga begrepp och grundprinciper. Fokus ligger på straffrättens allmänna del, där särskilt grunderna för utdömande av straff behandlas, bland annat uppsåt, osjälvständiga brottsformer och grunderna för ansvarsfrihet. 
 
Även det straffprocessuella området omfattar en introduktion till ämnets begrepp och grundprinciper. Det straffrättsliga förfarandet från anmälan om brott till lagakraftvunnen dom behandlas översiktligt. Olika professionella aktörers roll och uppgifter i straffprocessen introduceras, som domstolar, åklagare, advokater och polisen.
 
IT och avrapportering
Inom IT och avrapportering, introduceras studenten i några av de datasystem som används av polisverksamheten i det dagliga arbetet, exempelvis Polismyndighetens avrapporteringssystem och centrala system (register). Vidare behandlas Polismyndighetens interna rutiner och reglering avseende säkerhet vid informationsbehandling med stöd av IT. Därtill introduceras studenten i att skriftligen formulera text av relevans vid upprättande av polisanmälan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Särskilja de juridiska ämnesområdena förvaltningsrätt, processrätt och straffrätt från varandra samt i en given situation förklara samspelet mellan regler och principer från respektive område samt mellan dessa regler och grundläggande mänskliga rättigheter,
 • Beskriva och förklara förvaltningsrättsliga begrepp, regler och principer, inklusive offentlighet och sekretess av relevans för polisarbetet inom de delar av dessa rättsområden som behandlas på kursen,  
 • Beskriva och förklara straff- och straffprocessrättsliga begrepp, regler och principer av relevans för polisarbetet inom de delar av dessa rättsområden som behandlas på kursen,  
 • Självständigt och i grupp visa grundläggande kunskap om juridisk metod,
 • Ange hur Polismyndigheten hanterar medarbetarskydd,
 • Ange interna rutiner och regler avseende medarbetares tillgång till samt användning av polisiära IT-system,
 • Känna till arbetsmetoder som understödjer det internationella polisarbetet,
 • Ange var och vilken information det går att söka i olika polisiära register.

Avseende färdighet och förmåga 

 • Inom givna tidsramar kunna identifiera och formulera samt argumentera för och emot olika lösningar på juridiska problem inom ovan nämnda rättsområden.
 • Tillämpa juridisk metod på ett grundläggande sätt inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor inom de rättsområden som berörs på kursen, samt
 • Upprätta polisanmälan samt skriftligen formulera tillhörande texter av relevans i praktiskt polisarbete på en grundläggande nivå.
 • Ange var och vilken information det går att söka i polisiära system

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter och tillämpade övningar. Lärandet bygger på studentens aktiva medverkan i case- och problembaserad undervisning. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker genom seminarier, flervalstest, individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. 
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga examinationer. För seminarier, flervalstest och inlämningsuppgifter ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För den skriftliga tentamen ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli väl godkänd på kursen krävs godkänt resultat på seminarier, flervalstest och inlämningsuppgifter samt resultatet väl godkänt på den skriftliga tentamen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Wennberg Suzanne, Trost Hedvig, Johansson Stefan, Johansson Stefan
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 :
  ISBN: 9789139028697
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Även tillgänglig via Juno

  Fitger, Peter m.fl.
  Rättegångsbalken
  Norstedts Juridik :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  [Malmö] : Inläst för Myndigheten för tillgängliga medier : 2023 : 1 onlineresurs (59 tim., 23 min. ; cirka 894 sidor) :
  ISBN: 9789130081097
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Även tillgänglig via Juno

  Lagbok 2024 (blå, svart eller grön)
  Enheten för polisutbildningen : 2024 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller annan relevant lagtextsamling, t ex Författningssamling i polisrätt 23/24

  Offentlighet i det digitala samhället : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
  Ledendal Jonas, Larsson Stefan, Wernberg Joakim
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 323 sidor :
  ISBN: 9789139115526
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast kapitel 19. Även tillgänglig via Juno

  Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
  Mellqvist Mikael, Lindh Anna-Karin
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 193 sidor :
  ISBN: 9789177370581
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Offentlighet och sekretess inom polisen
  Rosén Ulrika, Wahlund Magnus
  Andra upplagan : Stockholm : Bruun juridik : [2019] : 137 sidor :
  ISBN: 9789172237810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : En kommentar
  Sverne Arvill Ebba, Munck Johan
  15 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 : 288 sidor :
  ISBN: 9789139028567
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Warnling Conradson Wiweka
  En introduktion till förvaltningsrätten
  Fjortonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 162 sidor :
  ISBN: 9789139025788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus : [2022] : 192 sidor :
  ISBN: 9789177371892
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ågren Jack
  Straffansvar
  Elfte upplagan : stockholm : Norstedts juridik : [2023] : 235 sidor :
  ISBN: 9789139025757
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur kan tillkomma. Aktuell lagtext finns också tillgänglig via rättsdatabasen Juno. Sveriges Rikes Lag 2024 (den blå lagboken) Svensk Lag 2024 (den gröna lagboken) Sveriges lag 2024 (den svarta lagboken) För all litteratur gäller att det är den senaste upplagan som är aktuell under kursen. Om någon bok har kommit i ny upplaga efter publiceringen av denna litteraturlista skall den nya upplagan användas.

  Referenslitteratur

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Lagbok 2023 (blå, svart eller grön)
  Enheten för polisutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller annan relevant lagtextsamling, t ex Författningssamling i polisrätt 22/23

  Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Johansson Stefan, Wennberg Suzanne, Trost Hedvig
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024699
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Även tillgänglig via Juno

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Även tillgänglig via Juno

  Warnling Conradson Wiweka
  En introduktion till förvaltningsrätten
  Fjortonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 162 sidor :
  ISBN: 9789139025788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus : [2022] : 192 sidor :
  ISBN: 9789177371892
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Offentlighet och sekretess inom polisen
  Rosén Ulrika, Wahlund Magnus
  Andra upplagan : Stockholm : Bruun juridik : [2019] : 137 sidor :
  ISBN: 9789172237810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Offentlighet i det digitala samhället : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
  Ledendal Jonas, Larsson Stefan, Wernberg Joakim
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 323 sidor :
  ISBN: 9789139115526
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast kapitel 19. Även tillgänglig via Juno

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Även tillgänglig via Juno

  Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
  Mellqvist Mikael, Lindh Anna-Karin
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 193 sidor :
  ISBN: 9789177370581
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fitger, Peter m.fl.
  Rättegångsbalken
  Norstedts Juridik :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Ågren Jack
  Straffansvar
  Elfte upplagan : stockholm : Norstedts juridik : [2023] : 235 sidor :
  ISBN: 9789139025757
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur kan tillkomma. Aktuell lagtext finns också tillgänglig via rättsdatabasen Juno. Sveriges Rikes Lag 2023 (den blå lagboken) Svensk Lag 2023 (den gröna lagboken) Sveriges lag 2023 (den svarta lagboken) För all litteratur gäller att det är den senaste upplagan som är aktuell under kursen. Om någon bok har kommit i ny upplaga efter publiceringen av denna litteraturlista skall den nya upplagan användas.

  Referenslitteratur

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Se Umeå UB:s söktjänst