"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grupprocesser och polisiär yrkeskultur, 2,5 hp

Engelskt namn: Group Processes and Police Professional Culture

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO005

Högskolepoäng: 2,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp och teorier om gruppen som fenomen, dess betydelse för individen och individens betydelse för gruppen. Grupputveckling, gruppdynamik och processer i grupper uppmärksammas. Formella och informella strukturer i grupper behandlas och i anslutning till detta diskuteras yrkeskultur i polisiär verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Redogöra för grundläggande begrepp och teorier om samspel mellan individ och grupp.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Självständigt reflektera över och diskutera om grupprocessfenomen och yrkeskultur i en polisiär kontext.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter och tillämpade övningar. Lärandet bygger på studentens aktiva medverkan i case- och problembaserad undervisning. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom flervalstest, litteraturseminarium och en reflektionsuppgift. Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U).
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilsson Björn
  Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144154350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Eventuell digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilsson Björn
  Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144154350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Eventuell digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jonasson Ditte
  Bekräftartekniker och motstrategier : sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat
  [Utgivningsort okänd : utgivare okänd : utgivningsår okänt] : 9 s. :
  http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf
  Obligatorisk

  Nilsson Nils-Olov
  Samverkan - för säkerhets skull!
  Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2011 : 232 s. :
  Fritt tillgänglig via www.msb.se
  ISBN: 978-91-7383-144-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 11 (s. 187-204) Samverkan vid kriser - betydelsen av gruppsykologiska processer, av Gerry Larsson

  Wieslander Malin
  Den talande tystnaden : Utvärdering om anställdas uttrycksmöjligheter i polisområde Östergötland
  Polismyndigheten : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134297
  Obligatorisk

  Nilsson Björn
  Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144154350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eddy, E., Tannenbaum, S., & Mathieu, J.
  Helping Teams to Help Themselves: Comparing two Team‐Led Debriefing Methods.
  Personnel Psychology, 66(4), 975–1008. : 2013 :
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/peps.12041
  Obligatorisk

  Övrig litteratur kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granér R
  Patrullerande polisers yrkeskultur
  Lund: Lund dissertations in Social Work : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Jonasson Ditte
  Bekräftartekniker och motstrategier : sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat
  [Utgivningsort okänd : utgivare okänd : utgivningsår okänt] : 9 s. :
  http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf
  Obligatorisk

  Nilsson Nils-Olov
  Samverkan - för säkerhets skull!
  Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2011 : 232 s. :
  Fritt tillgänglig via www.msb.se
  ISBN: 978-91-7383-144-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 11 (s. 187-204) Samverkan vid kriser - betydelsen av gruppsykologiska processer, av Gerry Larsson

  Wieslander Malin
  Den talande tystnaden : Utvärdering om anställdas uttrycksmöjligheter i polisområde Östergötland
  Polismyndigheten : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134297
  Obligatorisk

  Nilsson Björn
  Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144154350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eddy, E., Tannenbaum, S., & Mathieu, J.
  Helping Teams to Help Themselves: Comparing two Team‐Led Debriefing Methods.
  Personnel Psychology, 66(4), 975–1008. : 2013 :
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/peps.12041
  Obligatorisk

  Övrig litteratur kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granér R
  Patrullerande polisers yrkeskultur
  Lund: Lund dissertations in Social Work : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Jonasson Ditte
  Bekräftartekniker och motstrategier : sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat
  [Utgivningsort okänd : utgivare okänd : utgivningsår okänt] : 9 s. :
  http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf
  Obligatorisk

  Nilsson Nils-Olov
  Samverkan - för säkerhets skull!
  Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2011 : 232 s. :
  Fritt tillgänglig via www.msb.se
  ISBN: 978-91-7383-144-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 11 (s. 187-204) Samverkan vid kriser - betydelsen av gruppsykologiska processer, av Gerry Larsson

  Wieslander Malin
  Den talande tystnaden : Utvärdering om anställdas uttrycksmöjligheter i polisområde Östergötland
  Polismyndigheten : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134297
  Obligatorisk

  Nilsson Björn
  Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144154350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur kan tillkomma.