"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisiära färdigheter och metoder I, 4 hp

Engelskt namn: Police Proficiency and Methods I

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO006

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-11-28

Innehåll

En betydande del av kursen behandlar konceptet Polisiär konflikthantering (POLKON) vilket innefattarutbildning i kommunikation, mental förberedelse, stresshantering, taktik, fysiska tekniker och metoder samt användning av polisens hjälpmedel vid fysiska ingripanden. Undervisning i POLKON finns med på polisprogrammets fyra terminer. Under den första terminen ges en introduktion till området.     
 
Kursmodul 1: Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden, 2 hp
Kursmodulen introducerar fysiska tekniker och metoder för ingripanden inom ramen för POLKON. I kursmodulen ges utbildning för användandet av handfängsel och pepparspray i syfte att hantera våldsamma situationer. Under kursmodulen diskuteras relevanta delar av Polislagen angående våldsanvändning löpande. Kursmodulen behandlar även det taktiska kunskapsområdets betydelse för säkra polisiära ingripanden. För att kunna använda polisiära fordon introduceras även Polisens nationella förarutbildning (PNF) som syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter samt personlig mognad i relation till den polisiära föraruppgiften. Innehållet begränsas inledningsvis till den rutin och säkerhetskontroll som föregår användandet av polisiära fordon, hantera fordonets reglage och utrustning samt utföra lågfartsmanövrering.

Kursmodul 2: Mental och fysisk förberedelse för polisyrket, 2 hp
Kursmodulen utgör en introduktion till det mentala kunskapsområdet inom POLKON, och begreppet hälsa och fysisk förberedelse för polisyrket. Grundläggande begrepp och metoder inom mental och fysisk förberedelse introduceras. Under kursmodulen diskuteras olika former av stress och metoder för stressreducerande tekniker där samband mellan tankar, känslor och fysiska reaktionsmönster och dess påverkan på beteendet är centralt.

Förväntade studieresultat

Kursmodul 1. Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden
Police Physical Intervention Techniques and Methods

Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Förklara det taktiska kunskapsområdets betydelse för polisiära ingripanden.
 • Förklara handhavandet av pepparspray, dess förväntade effekt och risker i användandet. 

Avseende färdighet och förmåga 

 • Reflektera över skaderisker som kan uppkomma vid polisiära ingripanden.
 • ​Utföra grundläggande polisiära ingripandetekniker med utgångspunkt i den taktiska förklaringsmodellen. 
 • Utföra tekniker för handfängselpåläggning under tidspress. 
 • Utföra fordonskontroller i samband med körning och på ett funktionellt sätt använda reglage och utrustning i fordonet, samt manövrera fordonet med precision i låga hastigheter.

Kursmodul 2. Mental och fysisk förberedelse för polisyrket
Mental and Physical Preparation for Police Work

Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Redogöra för och diskutera grundläggande begrepp och metoder för mental och fysisk förberedelse. 

Avseende färdighet och förmåga 

 • Utföra livräddning i vatten under såväl sommar som vinter, samt
 • Reflektera kring arbetet med den egna fysiska och mentala förmågan. 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter och tillämpade övningar. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. Som betyg på en modul ges godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända.

Kursmodul 1. Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden, 2 hp
Modulen examineras genom praktiska prov och seminarieuppgifter (U/G)

Kursmodul 2: Mental och fysisk förberedelse för polisyrket, 2 hp
Modulen examineras genom seminarium, praktiska prov och individuell skriftlig reflektion (U/G)

Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U). För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på båda kursmodulerna.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till ytterligare ett omexaminationstillfälle under innevarande termin. Därefter ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfällen påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

  Modul 1 Fysiska tekniker, metoder och kommunikation

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thiblin Ingemar
  Dödsfall vid polisingripande : riskfaktorer och rekommendationer
  Solna : Polishögskolan : 2011 : 72 s. :
  Obligatorisk

  Modul 2 Mental och fysisk förberedelse för polisyrket

  Praktisk idrottspsykologi
  Kenttä Göran, Hassmén Peter
  2 uppl. : SISU Idrottsböcker : 2021 : 320 sidor :
  ISBN: 9789177270799
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Psysical evidence of police officer stress
  Anderson Gregory S., Litzenberger Robin, Plecas Darryl
  Ingår i:
  Policing
  Bradford : MCB University Press : 1997- : 25 : sid. 399-420 :

  Polispsykologi
  Christianson Sven-Åke, Granhag Pär Anders
  Natur & Kultur : 2014 :
  ISBN: 9789127127739
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Känslans intelligens : om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle
  Goleman Daniel, Rietz Hans
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1997 : 424 s. :
  ISBN: 91-46-17036-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norée Annika
  Polisers rätt till våld
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2008 : 184 s. :
  ISBN: 9789139109075
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Modul 1 Fysiska tekniker, metoder och kommunikation

  Användarmaterial för användare av pepparspray (OC)
  Polishögskolan : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polisiär konflikthantering
  Polishögskolan : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Thiblin Ingemar
  Dödsfall vid polisingripande : riskfaktorer och rekommendationer
  Solna : Polishögskolan : 2011 : 72 s. :
  Obligatorisk

  Modul 2 Mental och fysisk förberedelse för polisyrket

  Praktisk idrottspsykologi
  Kenttä Göran, Hassmén Peter
  2 uppl. : SISU Idrottsböcker : 2021 : 320 sidor :
  ISBN: 9789177270799
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Psysical evidence of police officer stress
  Anderson Gregory S., Litzenberger Robin, Plecas Darryl
  Ingår i:
  Policing
  Bradford : MCB University Press : 1997- : 25 : sid. 399-420 :

  Polispsykologi
  Christianson Sven-Åke, Granhag Pär Anders
  Natur & Kultur : 2014 :
  ISBN: 9789127127739
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Känslans intelligens : om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle
  Goleman Daniel, Rietz Hans
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1997 : 424 s. :
  ISBN: 91-46-17036-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norée Annika
  Polisers rätt till våld
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2008 : 184 s. :
  ISBN: 9789139109075
  Se Umeå UB:s söktjänst