"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande brottsutredning för poliser, 12,5 hp

Engelskt namn: Basic Criminal Investigation for Police Officers

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PO007

Högskolepoäng: 12,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

På kursen utvecklas kunskaper och färdigheter rörande polisens brottsutredande arbete med fokus på brottsutredningens genomförande i polisarbete. Kursen behandlar polisens arbetsmetoder vid brottsutredning, vilket inkluderar bevissäkring, användning av tvångsmedel, genomförande av förhör och dokumentation över vidtagna brottsutredande åtgärder i Polismyndighetens IT-system för avrapportering. 
 
Förhörsmetodiken utgår från PEACE-modellen vars teoretiska fundament samt praktiska tillämpning behandlas. Perception och minne studeras med fokus på människors förmåga att minnas och återge olika situationer och händelser i samband med förhör. Under kursen observerar, analyserar och genomför studenten förhör enligt PEACE-modellen, och olika kommunikativa verktyg och minnesstödjande tekniker tränas. I samband med förhör betonas betydelsen av språklig och innehållsmässig korrekt dokumentation. 
 
Inom ramen för det kriminaltekniska området behandlar kursen brottsplatsmetodik i utredning av brott, grundläggande kriminalteknisk fotografering, säkring av de vanligaste typerna av kriminaltekniska spår samt grunderna i att dokumentera brottsplatsundersökningar. Detta inkluderar att använda polisens metodik för säkring av digitala enheter som kan innehålla spår och bevis. 
 
Kursen behandlar också straff- och straffprocessrätt som bygger vidare på den juridik som behandlats under programmets första termin. Studierna i dessa delar bygger på att det finns förståelse för att bakomliggande civilrättsliga regler kan påverka de bedömningar som utförs i polisarbete. Därför introduceras även civilrättens regler och problemställningar som ligger nära polisens brottsutredande arbete. Under kursen introduceras även viktimologi genom att översiktligt behandla brottsoffers behov i förhållande till polisens brottsutredande uppgifter.
 
Inom straffprocessrätten studeras rättsliga regler och principer av relevans vid bedrivande av förundersökning, såsom dess inledande, genomförande och avslutande. Detta inbegriper frågor om misstänktas och målsägandens rättigheter samt regleringen av straffprocessuella tvångsmedel. Kursen ger även förståelse för förundersökningens betydelse för den fortsatta rättsprocessen och alternativa lagföringsformer. Inom straffrätten behandlas straffbestämmelser gällande brott mot person och förmögenhetsbrott. Vidare ges en orientering om påföljdssystemet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Redogöra för rättsliga begrepp och principer av relevans vid bedrivande av förundersökning samt översiktligt beskriva påföljdssystemet.
 • Översiktligt förklara betydelsen av polisiära utredningsåtgärder för den fortsatta rättsprocessen samt förklara olika professionella aktörers roller och uppgifter under förundersökning och domstolsprocess.  

Avseende färdighet och förmåga 

 • Utföra polisiära utredningsåtgärder före och under pågående brottsutredning samt kunna använda straffprocessuella tvångsmedel. 
 • Förklara grundläggande minnesfunktioner och minnesstödjande tekniker, utföra förhör i enklare brottsutredningar i enlighet med PEACE-modellen samt upprätta tillförlitlig dokumentation av förhör. 
 • Tillämpa grundläggande metoder för brottsplatsundersökningar inklusive att kunna säkra de vanligaste spåren på brottsplatser avseende brott av enkel beskaffenhet, tex enheter innehållande digitala spår och bevis samt tillförlitligt kunna dokumentera vidtagna åtgärder
 • Upprätta förundersökningsprotokoll avseende mindre omfattande brottsutredningar i polisens avrapporteringssystem samt förstå vikten av en tillförlitlig dokumentation.
 • Kunna identifiera samt argumentera för och emot olika lösningar på civilrättsliga problem inom de områden som behandlas på kursen. 
 • Kunna identifiera samt argumentera för och emot olika lösningar på straffrättsliga och straffprocessrättsliga problem av relevans vid polisens arbete med brottsutredningar inom de områden som behandlas på kursen.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Under kursen varvas föreläsningar, seminarier och handledning med att studenterna får öva på autentiska polisiära arbetsuppgifter inom brottsutredning. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, quiz, praktiskt prov och individuell skriftlig tentamen. Som betyg på kursen ges godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För betyget väl godkänd ska studenten ha uppnått väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 31

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Wennberg Suzanne, Trost Hedvig, Johansson Stefan, Johansson Stefan
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 :
  ISBN: 9789139028697
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig via Juno

  Civilrätt : för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet
  Dahlström Mats, Inci Leya, Westerlund Gösta
  Fjärde upplagan : Stockholm : Bruun Juridik : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789172238428
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 :
  ISBN: 9789139028703
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig via Juno

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789151105536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lagbok 2024 (blå, svart eller grön)
  Enheten för polisutbildningen : 2024 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller annan relevant lagtextsamling, t ex Författningssamling i polisrätt 23/24

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : En kommentar
  Sverne Arvill Ebba, Munck Johan
  15 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 : 288 sidor :
  ISBN: 9789139028567
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken
  Dahlström Mats, Strand Westerlund Anette, Westerlund Gösta
  8:e upplagan : Stockholm : Bruun Juridik : 2022 : 622 sidor :
  ISBN: 9789172238916
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Wennberg Suzanne, Trost Hedvig, Johansson Stefan, Johansson Stefan
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 :
  ISBN: 9789139028697
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig via Juno

  Civilrätt : för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet
  Dahlström Mats, Inci Leya, Westerlund Gösta
  Fjärde upplagan : Stockholm : Bruun Juridik : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789172238428
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2023 :
  ISBN: 9789139028703
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig via Juno

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Första upplagan : Malmö : Gleerup Utbildning : 2016 : 240 sidor :
  ISBN: 9789140692191
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lagbok 2024 (blå, svart eller grön)
  Enheten för polisutbildningen : 2024 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller annan relevant lagtextsamling, t ex Författningssamling i polisrätt 23/24

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Ask Sofia
  Skrivande polis
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144139005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Träskman Per Ole, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 9 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139209331
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig via Juno

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Träskman Per Ole, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 9 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139209348
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig via Juno

  Civilrätt : för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet
  Dahlström Mats, Inci Leya, Westerlund Gösta
  Fjärde upplagan : Stockholm : Bruun Juridik : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789172238428
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Första upplagan : Malmö : Gleerup Utbildning : 2016 : 240 sidor :
  ISBN: 9789140692191
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lagbok 2023 (blå, svart eller grön)
  Enheten för polisutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller annan relevant lagtextsamling, t ex Författningssamling i polisrätt 22/23

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.