"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisiära färdigheter och metoder II, 10 hp

Engelskt namn: Police Proficiency and Methods II

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO008

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-11-28

Innehåll

En betydande del av kursen behandlar konceptet Polisiär konflikthantering (POLKON) och omfattar under termin 2 utbildning i kommunikation, det mentala kunskapsområdet, taktik och tekniker vid fysiska ingripanden, vapenhantering samt tillhörande lagstiftning. Undervisning i POLKON finns med på polisprogrammets fyra terminer. Kursen behandlar även betydelsen av god hälsa samt färdigheter av fysisk karaktär som är viktiga för utförande av polisiärt arbete.  

Kursmodul 1: Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden, 4 hp
Kursmodulen behandlar grundläggande principer, metoder och tekniker för polisiära ingripanden. I detta ingår färdighet i att använda ingripandetekniker flexibelt genom analys av rådande omständigheter i konfliktsituationer. Användning av batong introduceras och relateras till tidigare inlärd förmåga att hantera pepparspray och handfängsel. I kursen berörs även införande och transport av våldsamma människor i polisbil samt hantering i polisarrest. Under kursen tydliggörs också det taktiska kunskapsområdets relevans för konflikthantering, och kunskap i den nationellt fastställda metoden "Observation, rekognosering, säkring" behandlas. Vidare behandlar kursen kommunikationsteori och känslors betydelse i konfliktsituationer. I detta sammanhang behandlas den verbala och den icke verbala kommunikationens betydelse ingående. I samband med övningar på kursen tillämpas polisiär sambandstjänst där innebörden av normalpassning bearbetas och kriterierna för avsteg från normalpassning används.     

Kursmodul 2: Mental och fysisk förberedelse för polisyrket, 4 hp  
Kursmodulen utgör en breddning av det mentala kunskapsområdet inom POLKON. Grundläggande begrepp och arbetsmetoder inom mental och fysisk förberedelse diskuteras och tillämpas. Mental förberedelse och reflektion tillämpas inför, vid genomförande och efter polisiära scenarion. I kursmodulen diskuteras hälsans betydelse för framtida yrkesliv. Grundläggande kart- och orienteringskunskap genomförs och grunderna vid efterforskning av försvunnen person behandlas. 
    
Kursmodul 3: Vapen och taktik, 2 hp 
Kursmodulen behandlar tjänstevapnets konstruktion och funktion samt de säkerhetsregler som styr hanteringen av tjänstevapnet. Utbildning i grundläggande vapenhantering genomförs och särskilt fokus läggs på avfyrningstekniken. Lagstiftning som styr polisens vapenanvändning behandlas. Den grundläggande taktiska förklaringsmodellen, kommunikativa kunskapsområdet samt det mentala kunskapsområdet berörs när grunderna i metoderna lokaliseringssök och normalstopp introduceras. Samspelet mellan ordermallen, tre taktiska grundprinciper, grundläggande taktiska förklaringsmodellen och den egna förmågan behandlas.

Förväntade studieresultat

Kursmodul 1. Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden
Police Physical Intervention Techniques and Methods

Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse 

 • Förklara kommunikationens betydelse för att förebygga och hantera konflikter,  

Avseende färdighet och förmåga 

 • Tillämpa den taktiska metoden för rekognoscering, observation och säkring (REK/OBS/SÄK)
 • ​Tillämpa principer, metoder och tekniker för polisiär konflikthantering, 
 • Utifrån förståelse för normalpassning vid polisiär sambandstjänst uppvisa förmåga att tillämpa avsteg från denna vid relevanta situationer.​

​Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Motivera en kommunikativ strategi utifrån olika konfliktsituationer.

Kursmodul 2. Mental och fysisk förberedelse för polisyrket
Mental and Physical Preparation for Police Work

Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse 

 • Redogöra för och diskutera olika levnadsvanors betydelse för hälsan och yrkesutövningen.  

Avseende färdighet och förmåga  

 • Formulera en plan för när och hur mental förberedelse, efterbearbetning och tillhörande metoder kan tillämpas vid polisiärt arbete. 
 • Med hjälp av karta och kompass hitta till en given plats. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Reflektera över mental och fysisk förberedelse och tillämpningen av mentala metoder vid scenarioträning. 

Kursmodul 3. Vapen och taktik 
Firearms and Tactics 
Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna: 

Avseende kunskap och förståelse  

 • Beskriva den lagstiftning som är relevant för polisens vapenanvändning  
 • Förklara ordermallen, de taktiska grundprinciperna samt den grundläggande taktiska förklaringsmodellen.  

Avseende färdighet och förmåga  

 • Utöva en säker vapenhantering avseende momentets innehåll  
 • Tillämpa grunderna av de taktiska metoderna som behandlas på kursen. 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter, färdighetsträning och tillämpade övningar. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lär plattform. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. Betyg på en modul ges godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända.  

Kursmodul 1: Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden, 4 hp 
Modulen examineras genom praktiska prov, seminarier och skriftlig inlämning (U/G). 
Kursmodul 2. Mental och fysisk förberedelse för polisyrket, 4 hp 
Modulen examineras genom seminarium, praktiskt prov och skriftlig reflektion efter övning (U/G). 
Kursmodul 3: Vapen och taktik, 2 hp 
Modulen examineras löpande under obligatoriska lektioner, praktiskt prov samt flervalstest (U/G).

Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U). För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg i de tre kursmodulerna.  
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till ytterligare ett omexaminationstillfälle under innevarande termin. Därefter ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfällen påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original. 
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Modul 1 Fysiska tekniker, metoder och kommunikation

  Law enforcement interpersonal communication and conflict management : the IMPACT model
  Fitch Brian D., Means Randy
  Thousand Oaks, CA : Sage Publications : [2016] : xiii, 138 pages :
  ISBN: 1506303374
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4.

  Modul 2 Mental och fysisk förberedelse för polisyrket

  Praktisk idrottspsykologi
  Kenttä Göran, Hassmén Peter
  2 uppl. : SISU Idrottsböcker : 2021 : 320 sidor :
  ISBN: 9789177270799
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 3 Vapen och taktik

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789139116813
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norée Annika
  Polisers rätt att skjuta
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 140, [1] s. :
  Obligatorisk

  Polisens vapenanvändning : polisens befogenheter att använda skjutvapen
  Westerlund Gösta, Hagstedt Linus., Wahlund Magnus
  Tredje upplagan : Stockholm : Bruun juridik AB : [2018] : 252 sidor :
  ISBN: 9789172236974
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Norée Annika
  Polisers rätt till våld
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2008 : 184 s. :
  ISBN: 9789139109075
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Modul 1 Fysiska tekniker, metoder och kommunikation

  Bek Anders
  Om status
  Enheten för polisutbildningen : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Law enforcement interpersonal communication and conflict management : the IMPACT model
  Fitch Brian D., Means Randy
  Thousand Oaks, CA : Sage Publications : [2016] : xiii, 138 pages :
  ISBN: 1506303374
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4.

  Successful nonverbal communication : principles and applications
  Leathers Dale G., Eaves Michael H.
  4th ed. : Boston : Pearson/Allyn and Bacon : 2008. : xii, 400 p. :
  ISBN: 9780205617425
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Modul 2 Mental och fysisk förberedelse för polisyrket

  Praktisk idrottspsykologi
  Kenttä Göran, Hassmén Peter
  2 uppl. : SISU Idrottsböcker : 2021 : 320 sidor :
  ISBN: 9789177270799
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mentala kunskapsområdet, kap 4. Polisiär konflikthantering (Polkon)
  Polishögskolan : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Mental förberedelse på lång sikt för att använda vapnet i tjänsten, Polisiär konflikthantering (Polkon)
  Polishögskolan : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Strype, J & Knutsson, J
  Ska jag skjuta eller inte? Polispsykologi
  Enheten för polisutbildningen : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Modul 3 Vapen och taktik

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789139116813
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norée Annika
  Polisers rätt att skjuta
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 140, [1] s. :
  Obligatorisk

  Polisiär konflikthantering (Polkon)
  Polishögskolan : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Vapenkompendiet
  Enheten för polisutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Polisens vapenanvändning : polisens befogenheter att använda skjutvapen
  Westerlund Gösta, Hagstedt Linus., Wahlund Magnus
  Tredje upplagan : Stockholm : Bruun juridik AB : [2018] : 252 sidor :
  ISBN: 9789172236974
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Norée Annika
  Polisers rätt till våld
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2008 : 184 s. :
  ISBN: 9789139109075
  Se Umeå UB:s söktjänst