"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisiära färdigheter och metoder III, 4 hp

Engelskt namn: Police Proficiency and Methods III

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PO010

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-11-16

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-12-28

Innehåll

En betydande del av kursen behandlar konceptet Polisiär konflikthantering (POLKON) och omfattar under termin 3 utbildning i kommunikation, det mentala kunskapsområdet, taktik och tekniker vid fysiska ingripanden, vapenhantering samt tillhörande lagstiftning. Undervisning i POLKON finns med på polisprogrammets fyra terminer. Kursen behandlar även betydelsen av god hälsa samt färdigheter av fysisk karaktär som är viktiga för utförande av polisiärt arbete. Det taktiska-, kommunikativa- och det mentala kunskapsområdet finns med som en röd tråd under hela kursen.
 
Modul 1: Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden,  1 hp.
I modulen behandlas olika polisiära konfliktsituationer. Modulen innehåller övning i komplexa situationer inom ramen för den polisiära konflikthanteringen. Den studerande övas i att agera rättssäkert, taktiskt och rationellt med hög säkerhet för alla inblandade parter. I modulen problematiseras och diskuteras hur det egna agerandet kan påverka utgången av en konfliktsituation. Modulen behandlar även svårare angrepp mot polis samt förmågan att hantera dessa. 

Modul 2: Mental och fysisk förberedelse för polisyrket, 1 hp 
I modulen reflekterar studenten om det mentala kunskapsområdets betydelse för sig själv och andra vid polisära scenarion. Särskild vikt läggs vid att kritiskt reflektera över hur mentala kunskaper och färdigheter påverkar agerande vid komplexa situationer. Studenten tillämpar mentala färdigheter före, under och efter polisiära scenarion. En för yrket relevant fysisk förmåga prövas.
 
Modul 3: Vapen och taktik, 2 hp
Modulen fördjupar den studerandes färdigheter och hantering av polisens tjänstevapen utifrån teori och genom övningar av olika skjuttekniker, förflyttningstekniker och skjutställningar. Upplevelsebaserad övning genomförs i syfte att stärka den studerandes färdigheter och förståelse för vapenanvändningen i polisyrket utifrån juridiska, moraliska och etiska perspektiv. Under modulen diskuteras faktorer som påverkar beslut i pressade situationer. Normalstoppet övas både utan och med förhöjd hotbild, likaså att upprätta vägspärr.

Förväntade studieresultat

Kursmodul 1. Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden
Police Physical Intervention Techniques and Methods 

Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

  • Identifiera det individuella behovet av lämpliga metoder och tekniker i specifika polisiära situationer med utgångspunkt i den polisiära konflikthanteringen.

 
Avseende färdighet och förmåga

  • Agera rättssäkert, adekvat och med hög grad av säkerhet för alla inblandade parter i polisiära konfliktsituationer. 
  • Tillämpa metoder och tekniker för självförsvar samt redogöra för gällande lagstiftning vid våldsanvändning.

 


Kursmodul 2. Mental och fysisk förberedelse för polisyrket
Mental and Physical Preparation for Police Work

 Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna:

Avseende färdighet och förmåga 

 

  • Uppvisa en för polisyrket adekvat fysisk förmåga.

  
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utifrån polisiära insatser kritiskt reflektera om det mentala kunskapsområdets betydelse för sig själv och andra.

 


Kursmodul 3. Vapen och taktik 
Firearms and Tactics 

 Efter avslutat moment skall studenten kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 

  • Redogöra för den lagstiftning som är relevant för polisens vapenanvändning samt ammunitionsverkan.

 
Avseende färdighet och förmåga

  • Utföra olika skjuttekniker med säker vapenhantering, förflyttningstekniker och skjutställningar.
  • Redogöra för och tillämpa metoden normalstopp och vägspärr.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin ett på polisprogrammet samt att kursmodulen vapen och taktik i kursen Polisiära färdigheter och metoder II ska vara avklarad.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter, färdighetsträning och tillämpade övningar. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikations-teknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lär plattform. Vissa undervisnings-moment är obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. Vissa delar examineras löpande under obligatoriska lektioner och övningar (obligatoriska delar framgår av studieguide) Som betyg på en modul ges godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. 
 
 Kursmodul 1: Fysiska tekniker och metoder för polisiära ingripanden, 1 hp 
 Examination sker i form av praktiska prov i olika scenarion. (U/G)
 
Kursmodul 2: Mental och fysisk förberedelse för polisyrket, 1 hp 
Modulen examineras genom praktiskt prov av fysisk förmåga samt skriftlig och muntlig reflektion. (U/G)
 
Kursmodul 3: Vapen och taktik, 2 hp  
De förväntade studieresultaten examineras löpande vid obligatoriska lektioner och övningar samt genom skriftligt prov i lärplattform. (U/G)

Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U). För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg i de tre kursmodulerna. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
  
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till ytterligare ett omexaminationstillfälle under innevarande termin. Därefter ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfällen påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
  
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
  
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Modul 1 Fysiska tekniker, metoder och kommunikation

Polislagen : en kommentar
Berggren Nils-Olof, Munck Johan
Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
ISBN: 9789139024682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2 Mental och fysisk förberedelse för polisyrket

Praktisk idrottspsykologi
Kenttä Göran, Hassmén Peter
2 uppl. : SISU Idrottsböcker : 2021 : 320 sidor :
ISBN: 9789177270799
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 3 Vapen och taktik

Polislagen : en kommentar
Berggren Nils-Olof, Munck Johan
Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
ISBN: 9789139024682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norée Annika
Polisers rätt att skjuta
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 140, [1] s. :
Obligatorisk

Polisens vapenanvändning : polisens befogenheter att använda skjutvapen
Westerlund Gösta, Hagstedt Linus., Wahlund Magnus
Tredje upplagan : Stockholm : Bruun juridik AB : [2018] : 252 sidor :
ISBN: 9789172236974
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Norée Annika
Polisers rätt till våld
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2008 : 184 s. :
ISBN: 9789139109075
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.