"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisarbete i trafikmiljö I, 3,5 hp

Engelskt namn: Police Work in Traffic Environment I

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO011

Högskolepoäng: 3,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-11-16

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

Kursen innefattar polisens trafiksäkerhetsuppdrag utifrån nollvisionen och polisens nationella trafiksäkerhetsstrategi som styr polisens arbete i trafikmiljö. Riskerna med att arbeta i trafikmiljö behandlas, där hastigheten är en av de viktigaste faktorerna som styr trafiksäkerheten, både när det gäller olycksrisk och skaderisk.  Under kursen behandlas även etik och etiska aspekter av polisarbete i trafikmiljö.

Kursen behandlar den polisiära förarrollen. Fokus ligger på det mentala förhållningssättet kopplat till bilkörning, individens personliga egenskaper och attityder, riskmedvetenhet samt andra påverkansfaktorer såsom stress, grupp- och organisationstryck, genus och ålder. Teori varvas med praktik och innehåller körteknik i stadstrafik i syfte att lära sig att manövrera fordonet kostnadseffektivt och miljömedvetet i varierande trafikmiljöer och i enlighet med gällande trafiklagstiftning. Vid stadskörning övas radio- och taktiskt samband gällande grundläggande handhavande i fordonsstationen. Studenten tränas även i landsvägskörning samt användandet av spikmatta. I kursen diskuteras polisarbete i trafikmiljö relaterat till angelägenhetsgrad i det polisiära arbetet. I kursen ingår halkkörning och bromsövningar på vinterväglag och frigörelse från bälte i upp- och nervänt fordon.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse 

 • Reflektera över faktorer som påverkar trafiksäkerhetsarbetet i relation till det brottsförebyggande arbetet och det polisiära uppdraget.
 • Redogöra för faktorer som påverkar trafiksäkerheten och det egna beteendet i trafikmiljö.
 • Beskriva riskerna med att arbeta i trafikmiljö och konsekvenser av missbedömningar och medtrafikanters reaktioner.

 
Avseende färdighet och förmåga  

 • Utföra och redogöra för polisiär bilkörning i tätort.
 • Utföra praktiska stopp med hjälp av spikmatta.
 • Tillämpa grunderna i polisens sambandstjänst med fordonsstationen.
   

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera sin egen körförmåga och sitt förhållningssätt till riskerna i trafiken.
 • Förklara egna och andras beteende och attityder i trafikmiljö samt kunna ge konstruktiv återkoppling på andras trafikbeteende. 
 • Diskutera mentala förhållningssätt och etiska ställningstaganden i relation till polisföraruppgiften.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin ett på polisprogrammet

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, grupparbeten, seminarier och körövningar. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikations-teknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lär plattform. Vissa undervisnings-moment är obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen genom tillämpade prov av körförmåga och radio- och taktiskt samband. Övriga delar examineras genom individuell skriftlig tentamen samt seminarier. Som betyg ges godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till ytterligare ett omexaminationstillfälle under innevarande termin. Därefter ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfällen påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Etik i polisarbete
Granér Rolf, Knutsson Maria
Andra upplagen : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 271 sidor :
ISBN: 9789144131009
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Medvetna felhandlingar i trafiken : en litteraturundersökning
Forward Sonja, Lewin Catharina
Linköping : VTI., VTI rapport 534 : 2006 : 63 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-6396
Obligatorisk

Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare
Borlänge : Vägverket : 2008 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:trafikverket:diva-1789
Obligatorisk

Gustafsson Susanne
Vägtrafikens hastigheter : kunskapsinventering
Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut : 2012 : 85 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-567
Obligatorisk

Övrig litteratur kan tillkomma

Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.