"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisens arbete med människor i utsatthet, 15 hp

Engelskt namn: Police Work with Vulnerable People

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-11-16

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om livsomständigheter för utsatta människor ur ett individuellt perspektiv, samt grupp- och samhällsperspektiv. Stor vikt läggs vid reflektion över polisens möte med människor i dessa grupper och vikten av ett rättssäkert, respektfullt och ödmjukt agerande. Under kursen diskuteras barns och ungas identitetsutveckling, uppkomsten av ungdomskriminalitet och utsatthet. Betydande vikt läggs vid den rättsliga regleringen gällande unga lagöverträdare. Situationen för unga i dysfunktionella familjer studeras. Ytterligare behandlas alkoholmissbruk och lagstiftning relaterad till alkohol. Kursen behandlar samverkan mellan myndigheter och polisens arbete i socioekonomiskt utsatta områden. I kursen ingår även Radio och taktiskt samband under övningar.
 
Dessutom behandlas utsatthet hos personer som lider av psykisk ohälsa och/eller befinner sig i ett narkotikamissbruk. Preparat, tecken och symptom relaterade till narkotikamissbruk och doping avhandlas samt den rättsliga regleringen rörande brott och brottsutredning med koppling till narkotika. Vidare studeras psykisk ohälsa i samhället, symptom och sjukdomstillstånd samt polisens ansvar i förhållande till omhändertagande och handräckning i samband med tvångsvård. Kriminalteknik ingår i kursen och behandlar narkotika ur ett forensiskt perspektiv. IT och avrapportering ingår också i kursen och behandlar polisens dokumentation av vidtagna utredningsåtgärder, omhändertagna personer samt värdering av information och källa i samband med underrättelseuppslag.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kursmodul ska den studerande kunna: 
  
Avseende kunskap och förståelse 

 • Beskriva och diskutera barns och ungdomars levnadsvillkor och utsatthet i Sverige, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
 • Beskriva och diskutera uppkomsten av ungdomskriminalitet, dess karaktär, omfattning och utveckling samt vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar den,  
 • Beskriva och förklara myndigheters, som polis, socialtjänst och skola, samt andra samhällsaktörers möjligheter och skyldigheter rörande kriminalitet i förhållande till unga,  
 • Redogöra för och diskutera brottslighet och otrygghet i socioekonomiskt utsatta områden, 
 • Redogöra för och diskutera den utsatthet som alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och psykisk ohälsa kan leda till, 
 • Förklara vilka samverkansmöjligheter som finns mellan myndigheter i förhållande till utsatthet,  
 • Redogöra för förstahandsåtgärder avseende narkotika, dess emballage och attribut inklusive hantering av digitala enheter som kan innehålla information för att skapa förutsättningar för vidare forensiska undersökningar.
 • Redogöra för polisens informationshantering genom underrättelseuppslag.

  
Avseende färdighet och förmåga  

 • Identifiera symptom på psykisk ohälsa samt bedöma behov av tvångsvård, 
 • Identifiera preparat, tecken och symptom avseende missbruk av narkotika och doping, 
 • Tillämpa special- och vårdlagstiftning avseende missbruk och ungas utsatthet, 
 • Bedöma behovet av tvångsomhändertagande vid överkonsumtion och allvarligt missbruk av alkohol och narkotika,
 • Identifiera och argumentera för lösningar på rättsliga problem med relevans vid polisens brottsutredande arbete med unga samt brottsutredning av narkotikabrott 
 • Använda polisens radiosystem och ha förmågan att arbeta enligt polisens metoder och rutiner i det taktiska sambandet,
 • Upprätta förundersökningsprotokoll med tvångsmedelshantering och slutunderrättelse i polisens avrapporteringssystem samt dokumentera frihetsberövande av omhändertagna personer på ett korrekt sätt. 

 
 Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Reflektera över förhållningssätt och det egna bemötandets betydelse i förhållande till människor i utsatthet, 
 • Utifrån polisens informationshantering, värdera information och källor i samband med underrättelseuppslag.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin ett på polisprogrammet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter och tillämpade övningar. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen på kursen sker löpande. Kursen examineras genom seminarieuppgifter (U/G), skriftliga gruppuppgifter (U/G) samt tentamen (U/G/VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Som betyg på kursen ges väl godkänd (VG) godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget väl godkänd (VG) ska studenten ha uppnått väl godkänt på de två individuella examinationerna och godkänt på alla andra examinerande uppgifter. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom en månad efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original. 
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Akut psykiatri
  Ottosson Jan-Otto, Ottosson Hans, Ottosson Mats, Åsgård Ulf
  Femte upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 217 sidor :
  ISBN: 9789147114252
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Malou
  Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott
  Uppsala : Iustus : 2012 : 194 s. :
  ISBN: 9789176788158
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att vända utvecklingen : från utsatta områden till trygghet och delaktighet
  Westerdahl Stig, Nilvall Kim, Hallin Per-Olov, Gerell Manne
  [Malmö] : Malmö universitet : [2020] : 334 sidor :
  ISBN: 9789187997167
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Clevesköld Lars
  Samhället och de unga lagöverträdarna
  Åttonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 346 sidor :
  ISBN: 9789139026747
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hartelius Jonas
  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor
  Fjortonde omarbetade upplagan : Stockholm : Svenska Carnegie Institutet (CSI) : 2021 : 64 sidor :
  ISBN: 9789187514500
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alkohol- och narkotikaproblem
  Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11238-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789151105536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på social utsatthet
  Lalander Philip, Svensson Bengt
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
  ISBN: 9789144101255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag och kommentarer till rättegångsbalken
  Tillgänglig i rättsdatabasen JUNO :
  Obligatorisk

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

  Referenslitteratur

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144123707
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Andersson Malou
  Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott
  Uppsala : Iustus : 2012 : 194 s. :
  ISBN: 9789176788158
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Hartelius Jonas
  Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor
  Fjortonde omarbetade upplagan : Stockholm : Svenska Carnegie Institutet (CSI) : 2021 : 64 sidor :
  ISBN: 9789187514500
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att vända utvecklingen : från utsatta områden till trygghet och delaktighet
  Westerdahl Stig, Nilvall Kim, Hallin Per-Olov, Gerell Manne
  [Malmö] : Malmö universitet : [2020] : 334 sidor :
  ISBN: 9789187997167
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alkohol- och narkotikaproblem
  Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11238-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Första upplagan : Malmö : Gleerup Utbildning : 2016 : 240 sidor :
  ISBN: 9789140692191
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på social utsatthet
  Lalander Philip, Svensson Bengt
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
  ISBN: 9789144101255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande kriminalteknik 4.0
  Olsson Jan, Kupper Thomas
  4 upplagan : Stockholm : Jure : [2021] : 377 sidor :
  ISBN: 9789172238350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Clevesköld Lars
  Samhället och de unga lagöverträdarna
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 334 sidor :
  ISBN: 9789139024835
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag och kommentarer till rättegångsbalken
  Tillgänglig i rättsdatabasen JUNO :
  Obligatorisk

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

  Referenslitteratur

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144123707
  Se Umeå UB:s söktjänst