"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt arbete i polisiärt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Individual Thesis in Police Work

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PO013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-11-16

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen ger den studerande tillfälle att dels fördjupa sig i ett ämnesområde som är relevant för polisiärt arbete och dels få träning i akademiskt skrivandet och användandet av vetenskapliga metoder. Arbetet genomförs i par eller enskilt och redovisas i en skriftlig rapport. Syftet med kursen är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och att självständigt kunna finna, tillägna sig och använda litteratur av vetenskaplig karaktär i en egen undersökning. Tyngdpunkten ligger på att sammanställa, jämföra och diskutera vetenskapligt grundad kunskap. Under kursens inledande del genomförs undervisning om vetenskaplighet, forskningsprocessen, litteratursökning och akademiskt skrivande. Under det fortsatta arbetet med rapporten får studenten handledning. I slutdelen av kursen ingår att studenten presenterar sin egen rapport samt granskar och diskuterar en annan rapport under ett slutseminarium.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Avseende kunskap och förståelse

  • Redogöra för ett valt ämne inom polisiärt arbete med stöd av litteratur.
  • Redogöra för grunderna i forskningsprocessen och dess olika delar.

Avseende färdighet och förmåga 

  • Formulera en undersökningsbar avgränsning inom ett bredare polisiärt problemområde.
  • Systematiskt söka litteratur av vetenskaplig karaktär eller annat utredningsmaterial relevant för polisiärt arbete.   
  • Sammanställa, jämföra, värdera och diskutera ett insamlat datamaterial samt presentera några slutsatser.
  • Använda de grundläggande tillvägagångssätten i akademiskt skrivande i en rapport.
  • Presentera sin egen samt diskutera någon annans rapport.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin ett på polisprogrammet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och workshops där föreläsning, diskussioner och eget arbete blandas. Under det självständiga arbetet med rapporten ingår handledning som stöd för studenten. Med handledaren diskuteras utformningen av arbetet regelbundet. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom en skriftlig rapport och ett slutseminarium. Som betyg på kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd krävs: Ett godkänt resultat på slutseminariet, samt lägst godkänt på den skriftliga rapporten. För att erhålla betyget Väl Godkänd krävs betyget godkänt på slutseminariet och väl godkänt på den skriftliga rapporten.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11579-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Polisen : verksamhet och arbete
Eklund Niklas, Landström Lena
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
ISBN: 9789147113408
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5: Från självskydd till akademisk teori - att förena den polisiära och akademiska världen. Tillhandahålls av enheten.