"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisarbete i trafikmiljö II, 5 hp

Engelskt namn: Police Work in Traffic Environment II

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PO014

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

Kursen behandlar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i relation till polisiärt trafiksäkerhetsarbete. Studenten introduceras till trafiklagstiftningen, i huvudsak den grundläggande lagstiftning som styr polisens arbete i trafikmiljö. En viktig del av kursen är polisens roll vid trafikolyckssituationer. Kunskaperna kring nollvisionen fördjupas och konkretiseras till det polisiära trafikarbetet där olika arbetsmodeller belyses. I kursen behandlas även polisens sätt att avrapportera trafikbrott, där fokus ligger på vikten av korrekt dokumentation och utredningshandlingar vid trafikolyckor. Färdighetstränande inslag som ingår i kursen är att kunna upprätta trafikkontroll, utfärda ordningsbot, hantera polisens sållningsinstrument och agerande vid trafikolyckssituationer. 

Polisbilskörningen syftar i denna kurs till att vidareutveckla kunskaper och färdigheter från tidigare kurser som vilar på att utföra föraruppgiften på ett föredömligt och aktsamt sätt och med en attityd som är ansvarsfull och riskmedveten. Kursen behandlar grundläggande körteknik och säkra omkörningar enligt polisens nationella koncept. Vikten av att kunna framföra konstruktiv kritik till kollegor gällande beteende i trafiken belyses.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse: 

 • Redovisa och förklara grundläggande regler i trafiklagstiftningen.
 • Redogöra för polisens strategi för trafik som metod och polisiära arbetsmetoder.
 • Redogöra för polisens roll och uppgift i samband med trafikolyckor.  

Avseende färdighet och förmåga  

 • Tillämpa trafiklagstiftningen på straffrättsliga och trafikrelaterade problem.
 • Genomföra trafikkontroller, hantera polisens sållningsinstrument samt utfärda ordningsbot utifrån den lagstiftning som är styrande samt förutsättningarna för att kunna lämna rapporteftergift.
 • Förklara och på en grundläggande nivå köra enligt principerna för polisiär körteknik och för säkra omkörningar. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera vikten att köra på ett säkert, föredömligt och effektivt sätt.
 • Värdera vikten av noggranna förstahandsåtgärder för att uppnå kvalitet i avrapportering.
 • Värdera sitt eget bemötande till allmänheten i samband med arbete i trafikmiljö.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin 1 och 2.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, grupparbeten, seminarier och praktiska övningar. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikations-teknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lär plattform. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen genom tillämpade prov av körförmåga. Övriga delar examineras genom individuell skriftlig tentamen samt seminarier och för distansstudenter även genom skriftlig inlämningsuppgift. Som betyg ges godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till ytterligare ett omexaminationstillfälle under innevarande termin. Därefter ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfällen påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Olsson Erik
  Trafikförfattningar 2023/24
  Norstedts Juridik : 2023 : 1132 sidor :
  ISBN: 9789139028512
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Trafikkommentarer
  Ceder Maria, Olsson Erik, Römbo Eva, Ståhl Åsa
  Elfte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : 2022 : 920 sidor :
  ISBN: 9789139026198
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Zila Josef
  Specialstraffrätten : En introduktion
  9 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2019 :
  ISBN: 9789139208914
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Övrig litteratur och texter tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

  Referenslitteratur

  Lag och rätt i trafiken
  Fuhrman Håkan, Löfdahl Jean Michael
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 180 sidor :
  ISBN: 9789144152455
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Ceder Maria
  Trafikkommentarer
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 904 sidor :
  ISBN: 9789139117490
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Trafikförfattningar 2021/22
  Fyrtionionde utgåvan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 1107 sidor :
  ISBN: 9789139025382
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Zila Josef
  Specialstraffrätten : En introduktion
  9 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2019 :
  ISBN: 9789139208914
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Övrig litteratur och texter tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

  Referenslitteratur

  Lag och rätt i trafiken
  Fuhrman Håkan, Löfdahl Jean Michael
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 180 sidor :
  ISBN: 9789144152455
  Se Umeå UB:s söktjänst