"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisiära färdigheter och metoder IV, 7,5 hp

Engelskt namn: Police Proficiency and Methods IV

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 2PO015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-12-28

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att integrera och fördjupa studentens kunskaper och färdigheter i det praktiska och operativa polisarbetet. Den utvecklar studentens förmåga att fatta beslut enligt polismans delegation samt befästa och hantera polisiära situationer vid arbete i yttre tjänst.
 
Modul 1. Vapen och Taktik (2 hp)
 
Modulen innefattar färdighetsträning för att utveckla studentens förmåga att hantera polisens tjänstevapen. Metoden Lokaliseringssök fördjupas och metoden Sök i terräng introduceras. Studenten reflekterar över vilka faktorer som kan påverka vapenanvändning i en polisiär situation. Exempel på faktorer som avses är den egna förmågan att hantera sitt tjänstevapen samt juridiska, moraliska och etiska aspekter av vapenanvändning. Studenten fördjupar sin kunskap i den lagstiftning som styr polisens vapenanvändning. Studenten får agera i olika polisiära situationer och tillämpa juridik i kombination med användning av polisens hjälpmedel. Den enskildes beslutsprocess att verka med vapen mot en annan människa behandlas.
 
 
Modul 2. Ordning och säkerhet (5,5 hp)
 
Modulen består av två teman som fokuserar på händelsestyrt polisarbete. Studenten övar i att fatta beslut samt att agera i situationer som är typiska för polisarbete i yttre tjänst.
 
Första temat, Arbete med folksamlingar syftar till att ge studenten en grundläggande förmåga i att hantera mindre folksamlingar och folksamlingar där risken för förenat våld är begränsad. I temat behandlas polisens roll och uppdrag som garant för skyddet av grundläggande fri- och rättigheter i det praktiska polisarbetet i samband med polisens arbete med folksamlingar. Studenten ska få insikt i hur polisens agerande kan påverka folksamlingens beteende, tillämpa konfliktreducerande principer samt nationellt fastslagna metoder. Därtill studeras de straffrättsliga bestämmelserna om ordningsstörande brott.
 
Under andra temat, Polisiär tjänstfärdighet tränar studenten på att tillämpa kunskaper och färdigheter i integrerade övningssituationer. Studenten får analysera och reflektera över sitt agerande under övningarna utifrån de tre kunskapsområdena inom den polisiära konflikthanteringen; det mentala, det kommunikativa- och det taktiska kunskapsområdet. Kursen behandlar även teoretiska och praktiska tillämpningar utifrån beprövade principer i samband med omhändertagande av person med skador orsakade av penetrerande eller trubbigt våld. Fördjupning sker kring juridiska aspekter av relevans för praktiskt polisarbete i yttre tjänst såsom polislagen och straffprocessrätt. Särskild vikt läggs vid bestämmelser rörande polismans befogenheter. Temat innehåller också ett migrationsrättsligt inslag, där bestämmelser av relevans för polisens arbete med gränskontroll och inre utlänningskontroll studeras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Vapen och taktik
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Redogöra för vapenlagstiftning med relevans för polisens vapenanvändning samt för polisiär metod för sök i terräng   

 
Avseende färdighet och förmåga

 • Utföra olika skjuttekniker, förflyttningar och skjutställningar med säker vapenhantering
 • Motivera och utföra ett lokaliseringssök 

 
Modul 2. Ordning och Säkerhet
 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Redogöra för lagstiftning relaterad till polisens arbete med folksamling
 • Beskriva hur polisens agerande kan påverka en folksamlings beteende genom tillämpning av de konfliktreducerande principerna.
 • Redogöra för bestämmelserna för polisens arbete med gränskontroll och inre utlänningskontroll.
 • Redogöra för de förstahandsåtgärder som ska vidtas i samband med händelser/brott som involverar vapen och explosivämnen. 

Avseende färdighet och förmåga

 • Tillämpa Polismyndighetens fastställda metoder för arbete med folksamlingar
 • Tillämpa juridisk metod och tolka relevanta rättskällor för att lösa juridiska problem som kan uppkomma i praktiskt polisarbete
 • Tillämpa rutiner och metoder inom polisens sambandstjänst.
 • Beskriva, tillämpa och prioritera relevanta åtgärder vid livshotande tillstånd och skador.  

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring förhållandet mellan rättsregler, mänskliga rättigheter och praktiskt polisarbete samt polisens roll som garant av skyddet för grundläggande fri- och rättigheter och dess betydelse utifrån verklighetstrogna situationer i praktiskt polisarbete
 • Analysera och reflektera kring den egna tillämpningen av mentala kunskaper och färdigheter och dess konsekvenser på beslutsfattande och agerande.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin 1 och 2 samt kursmodulen vapen och taktik på kursen Polisiära färdigheter och metoder III.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier kopplande till tillämpande övningar. Seminariediskussioner och praktiska övningar är ett led i förberedelsen för den kommande aspirantutbildning och för ett kommande yrke som polis. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikations-teknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lär plattform. Vissa undervisnings-moment är obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

De förväntade studieresultatet examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier, skriftligt prov i lärplattform och praktiskt prov. Vissa utbildningsinslag kan vara obligatoriska.    
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till ytterligare ett omexaminationstillfälle under innevarande termin. Därefter ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfällen påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 31

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Åberg Kazimir
  Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis
  Fjärde upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 409 sidor :
  ISBN: 9789139115618
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Åberg Kazimir
  Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis
  Fjärde upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 409 sidor :
  ISBN: 9789139115618
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 2

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns tillgänglig via Juno

  Metodstöd för hantering av tillvaratagen explosiv vara
  Polismyndigheten NOA : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Grundläggande kriminalteknik 4.0
  Olsson Jan, Kupper Thomas
  4 upplagan : Stockholm : Jure : [2021] : 377 sidor :
  ISBN: 9789172238350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  PUG: Polisens utredning av grova brott - metodstöd för utredning av grova brott
  Polismyndigheten, version 4 : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Särskild polistaktik, Grunder Utbildningsmaterial
  Rikspolisstyrelsen (2017) Stockholm :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Utbildningsmaterial Mobilt insatskoncept
  Polishögskolan (2005) Sörentorp: Solna :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

  Åberg Kazimir
  Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis
  Fjärde upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 409 sidor :
  ISBN: 9789139115618
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst