"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupad brottsutredning med inriktning mot våld i nära relation och utredning av onaturliga dödsfall, 13,5 hp

Engelskt namn: Advanced Crime Investigation with Emphasis in Domestic Violence, and Investigation of Unnatural Death

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PO016

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delar, i den första delen behandlas fördjupad brottsutredning med inriktning mot våld i nära relation och i den andra delen utredning av onaturliga dödsfall.
 
Fördjupad brottsutredning med fokus på våld i nära relation
På kursens första del utvecklas kunskaper och färdigheter rörande polisens brottsutredande arbete med fokus på utredning framför allt av våld i nära relation, men även utredning av grova våldsbrott. Kursens behandlar också polisens och åklagarnas arbetsmetoder vid dessa brottsutredningar, vilket inkluderar lagstiftning till skydd för målsägande, bevissäkring, användning av tvångsmedel, samt genomförande och dokumentation av förundersökningsinnehåll såsom anmälan, tvångsmedel och förhör under förundersökningen samt initiala åtgärder vid grova våldsbrott.
 
Under kursen fördjupas de tidigare förvärvade kunskaperna i PEACE-modellen. Studenten observerar, analyserar och genomför förhör i ärenden rörande våld i nära relation samt grova våldsbrott. I samband med förhör betonas, liksom i tidigare kurser, betydelsen av språklig och innehållsmässig korrekt dokumentation.
 
Inom ramen för det kriminaltekniska området behandlar kursen brottsplatsmetodik vid utredning av våld i nära relation, sexualbrott samt initiala åtgärder vid övriga grova våldsbrott. Detta inkluderar att bedöma i vilka situationer och hur digitala enheter behöver hanteras.

Kursen behandlar också straff- och straffprocessrätt med nära knytning till utredning av våld i nära relation. Även de civilrättsliga reglerna kring familjerätt introduceras. Inom straffrätten behandlas sexualbrotten, fridskränkningsbrotten samt hatbrott. Rättsliga regler och principer av relevans vid utredning av våld i nära relation samt grova våldsbrott studeras, vilket inbegriper frågor om misstänktas och målsägandens rättigheter samt utredningsmetodik.

Kursen behandlar även förundersökningens betydelse för den fortsatta rättsprocessen då det gäller grova brott samt våld i nära relation, då bland annat bevisvärdering behandlas. Utöver detta behandlas också rättsväsendets arbetsmetod vid enklare brott, "Snabbare lagföring", där Polisen är en central aktör.
 
Våld i nära relation behandlas ur ett samhällsperspektiv, våldets mekanismer ur ett kriminologiskt perspektiv samt olika förklaringsmodeller till våld i nära relation. Slutligen behandlas hedersrelaterad brottslighet, barnpornografi, prostitution och människohandel, dess orsaker och polisens arbete med denna typ av brottslighet.
 
Utredning av onaturliga dödsfall
På kursens andra del studeras polisens uppgifter och arbetssätt gällande utredning av onaturliga dödsfall. Denna del behandlar kriminaltekniska åtgärder för att säkra bevis, tvångsmedel, dokumentation över vidtagna åtgärder, liksom polisens informationsskyldighet. Frågor som rör samarbetet mellan de olika myndigheter och andra aktörer som blir inblandade i utredningar av onaturliga dödsfall diskuteras. I detta avsnitt ingår de rättsmedicinska kunskaper som krävs för utredningsarbetet. Kursen behandlar också den lagstiftning och de rättsregler som är relevanta för dödsfallsutredningar. Avslutningsvis behandlas krishantering, avseende både egenvård och bemötande av andra i kris.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

* Förklara relevanta regler i familjerätten.
* Redogöra för samt förklara våldets mekanismer ur ett brottsoffers och ur ett gärningsmannaperspektiv.
* Redogöra för hedersrelaterad brottslighet, barnpornografi, prostitution, människohandel samt hatbrott.
* Förklara innehållet i och redovisa en enklare brottsutredning utifrån konceptet Snabbare lagföring.
* Förklara innehållet i och redovisa en utredning av onaturligt dödsfall.
* Förklara betydelsen av debriefing, mental beredskap och krisbearbetning samt kunna identifiera egna och andras behov av mentala stödåtgärder i allmänhet samt i synnerhet vid hantering av dödsfall.
 
 
Avseende färdighet och förmåga

 • Söka och tillämpa rättsregler samt bevisvärdera information med relevans för en brottsutredning gällande våld i nära relation.
 • Utföra initiala utredningsåtgärder på brottsplatser gällande grova våldsbrott samt våld i nära relation.
 • Upprätta fullständiga förundersökningsprotokoll i polisens avrapporteringssystem avseende mer omfattande brottsutredningar.
 • Genomföra spårsäkring och provtagning av såväl målsägare som misstänkt vid utredning av sexualbrott.
 • Ge målsägande relevant information utifrån lagstiftningen på området.
 • Tillämpa fördjupad kunskap om förhörsmetodik samt genomföra förhör vid de brottstyper som behandlas under kursen.
 • Verkställa omhändertagande av avliden person samt använda relevant kriminalteknik vid utredning av onaturliga dödsfall. 

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över etiska aspekter i samband med polisens arbete med avlidna människor.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet samt avklarat termin 1 och 2.

Undervisningens upplägg

Under kursen varvas föreläsningar, seminarier och handledning med att studenterna får öva på autentiska polisiära arbetsuppgifter inom brottsutredning samt utredning av onaturliga dödsfall. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, individuell skriftlig tentamen samt individuell hemtentamen. Som betyg på kursen ges godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För betyget väl godkänd ska studenten ha uppnått väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 31

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
  Holmberg Carin, Enander Viveka
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-44-07494-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Johansson Stefan, Wennberg Suzanne, Trost Hedvig
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024699
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789151105536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från spår till bevis : kriminalteknik för poliser i yttre tjänst
  Schneider Jacobsson Anna, Svensson Bo
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
  ISBN: 9789151109367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Straffansvar
  Ågren Jack, Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 209 sidor :
  ISBN: 9789139208457
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Rättsmedicin
  Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
  ISBN: 9147052406
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Förundersökning
  Bring Thomas, Diesen Christian, Andersson Simon
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 621 sidor :
  ISBN: 9789139206521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
  Holmberg Carin, Enander Viveka
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-44-07494-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  Johansson Stefan, Wennberg Suzanne, Trost Hedvig
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024699
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
  Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
  Studentutgåva 10 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
  ISBN: 9789139024705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronkvist Ola
  Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 254 sidor :
  ISBN: 9789151105536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande kriminalteknik 4.0
  Olsson Jan, Kupper Thomas
  4 upplagan : Stockholm : Jure : [2021] : 377 sidor :
  ISBN: 9789172238350
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Straffansvar
  Ågren Jack, Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 209 sidor :
  ISBN: 9789139208457
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Rättsmedicin
  Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
  ISBN: 9147052406
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer. Digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.