"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akutsjukvård för poliser, 3 hp

Engelskt namn: Emergency Care for Police Officers

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 till 2024-07-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PO019

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-11-28

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-04-27

Innehåll

Polisyrket förutsätter kunskaper i akut omhändertagande av sjuka och skadade personer. Kursen behandlar därför teoretiska och praktiska tillämpningar utifrån beprövade principer i samband med omhändertagande av person med akut sjukdom eller skador orsakade av penetrerande eller trubbigt våld. Vidare ingår träningsmoment och tillämpning av åtgärder vid andnings- och hjärtstillestånd hos vuxna samt hos små barn och ungdomar. Kursen behandlar även förväxlingsrisker vid olika sjukdomssymtom relaterat till alkohol och drogpåverkan samt förhindrande av smittspridning. Vidare belyser kursen vikten av samverkan mellan polis och sjukvårdspersonal.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse

  • Beskriva och förklara skador och förväxlingsrisker vid sjukdoms- eller olycksfall förekommande inom polisiär verksamhet, 
  • Identifiera risk för smitta och smittspridning inom polisiär verksamhet, samt
  • Redogöra för former av samverkan mellan sjukvård och polis vid allvarlig händelse. 

Avseende färdighet och förmåga 

  • Beskriva och tillämpa systematiskt omhändertagande utifrån principen S-XABCDE på sjuk eller skadad person, samt
  • Beskriva, tillämpa och prioritera relevanta åtgärder vid livshotande tillstånd och skador. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över begreppen bemötande, identitet och integritet i en akutsjukvårdskontext. 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter och tillämpade övningar. Lärandet bygger på studentens aktiva medverkan i case- och problembaserad undervisning I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker i form av praktiska prov, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U).
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas två (2) nya examinationstillfällen inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den andra omexaminationen ges möjlighet till ny omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Björk Jörgen
Akut omhändertagande : för räddningstjänstpersonal
Reviderad upplaga : Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2017 : 282 s. :
ISBN: 9789173837729
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
ISBN: 9789144102665
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Prehospital akutsjukvård
Lundberg Lars, Bäckström Denise, Andersson Hagiwara Magnus
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 479 sidor :
ISBN: 9789147142071
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tactical emergency casualty care (TECC) : course manual
Second edition. : Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning : [2020] : xi, 136 pages :
ISBN: 9781284483871
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

PHTLS : Prehospital Trauma Life Support
Wetterling Tomas, Adler Marcus
Nionde upplagan : Burlington : Jones & Bartlett Learning : 2021 : xxvi, 642 sidor :
ISBN: 9781284198720
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar kan tillkomma. Eventuell digital litteratur kommer finnas tillgänglig i din kursplattform. För all litteratur gäller den senaste upplagan.