"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människan i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp

Engelskt namn: The Human Being from a Developmental Perspective

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: GUN, 2007-07-01

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Denna kurs fokuserar på aktuella perspektiv, forskning och debatter inom utvecklingspsykologi. Kursen riktar sig till studenter som söker fördjupad kunskap i olika områden inom utvecklingspsykologin.

Modul I: Aktuella perspektiv, forskning och debatter i utvecklingspsykologin (7,5 hp).
I denna del av kursen avhandlas teoretiska och metodologiska frågor som är centrala för mänsklig utveckling. Kursen ger en djupare kunskap för aktuell forskning och debatter i den internationella forskningen inom utvecklingspsykologi. Kursen behandlar också viktiga domäner inom det utvecklingspsykologiska området vilket kan inkludera utveckling av exekutiva funktioner, olika aspekter av socio-emotionell utveckling, samt hjärnans utveckling och tidiga utvecklingsavvikelser i hjärnan.

Modul II: Fördjupningsarbete: Översikt över ett avgränsat område inom utvecklingspsykologi (7,5 hp)
Ger fördjupade kunskaper i ett väldefinierat områden med utgångspunkt i aktuell forskning inom utvecklingspsykologi. Området och frågeställningar väljs av studenten från ett av de områden som behandlas i modul I.

Förväntade studieresultat

Modul I: Aktuella perspektiv, forskning och debatter i utvecklingspsykologin
 
Efter att ha slutfört modul I skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om utveckling av exekutiva kontrollfunktioner hos barn och om de metodologiska utmaningar och appliceringar som finns i detta område (bl.a. interventioner och träning)
 • visa kunskap om aktuell forskning om emotionell reglering och dess utveckling
 • visa kunskap om minnesfunktioner i relation till åldrande
 • visa kunskap om principer för hjärnans utveckling, störningar i hjärnans tidiga utveckling och plasticitet i relation till avvikelser i hjärnans utveckling 

 
Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att integrera kunskaper om utveckling i en domän med utveckling i andra domäner
 • reflektera över, grundligt redogöra för och kommunicera aktuella frågeställningar, metoder och forskningsrön inom olika områden i utvecklingspsykologin
 • Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och kritiskt reflektera kring aktuell forskning och debatter inom utvecklingspsykologi
 • kritiskt utvärdera typisk och atypisk utveckling från en empirisk och teoretisk grund 

Modul II: Fördjupningsarbete: Översikt över ett avgränsat område inom utvecklingspsykologi
 
Efter att ha slutfört modul II skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap i ett avgränsat forskningsområde inom utvecklingspsykologin och signifikansen av kunskapen som genereras

 
Färdighet och förmåga

 • självständigt formulera en eller flera frågeställningar som framträder från den senaste empiriska och teoretiska kunskapen inom området utvecklingspsykologi
 • beskriva, diskutera och kommunicera utfall från en väldefinierad forskningsfråga inom utvecklingspsykologin med grund i teori och empiri
 • visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör
 • skriva en rapport enligt APA standard. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap i utvecklingspsykologi för att analysera, utvärdera och förfina komplexa företeelser och frågeställningar
 • diskutera och analysera metoder och tekniker
 • reflektera över etiska ställningstaganden i utvecklingspsykologisk forskning 

Behörighetskrav

90 hp i psykologi, medicin eller motsvarande kunskaper.

Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs som nätbaserad distansundervisning i form av föreläsningar, seminarier och seminarieuppgifter (modul I). Utöver detta förväntas studenten genomföra ett fördjupningsarbete, under handledning, från ett av de områden som behandlas i modul I. Modul II innefattar även seminarier och studentpresentationer.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination modul I:
Examinationen omfattar a) verbala och skriftliga rapporteringar av seminarieuppgifter och b) aktivt deltagande i seminariediskussioner. Om studenter inte deltar i seminarierna eller inte får godkänt, blir ersättningsuppgiften en skriftlig sammanfattning av materialet motsvarande studentens åtaganden i seminariet.

Examination modul II:
Denna del av kursen examineras individuellt genom ett självständigt arbete som dokumenteras i ett skriftligt fördjupningsarbete och en muntlig presentation. Fördjupningsämnet väljs av studenten från ett av de forskningsområden som diskuterades under den första delen av kursen. Både slutprodukten och arbetsprocessen kommer att evalueras.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.
 
Betyg för kursen/respektive modul sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från modul I och modul II och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges i normala fall på engelska.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Litteratur

Artiklar om ca 500 sidor tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.