Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i psykologi, 30 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Psychology

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 till 2012-12-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS050

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Beslutsmöte, 2010-03-09

Reviderad av: Grundutbildningsutskottet psykologi, 2012-12-19

Innehåll

Den studerande ska under handledning genomföra och avrapportera ett omfattande självständigt forskningsarbete på mycket avancerad nivå. Detta innebär en innehållslig fördjupning inom något av de forskningsområden som finns representerade vid institutionen. Kursen ger färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, datainsamling, dataanalys och utvärdering av resultat samt av rapportering genom rapportskrivande och ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande med stor självständighet kunna:
- formulera en eller fler frågeställningar och hypoteser som bygger på aktuell empirisk och teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet,
- välja lämplig design och mätinstrument för frågeställningen,
- insamla data utifrån vald design och mätinstrument,
- genomföra en lämplig analys av sitt material,
- dra rimliga slutsatser,
- förhålla sig kritiskt till sina egna resultat,
- skriva en forskningsrapport enligt APA-manualen,
- försvara sitt empiriska arbete vid ett ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera dess styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse.
- genomföra en opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet psykologi eller motsvarande om 120 hp, varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet psykologi eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Den studerande arbetar i nära samarbete med handledare och/eller forskargrupp. Ämne
för det självständiga arbetet väljs inom något av institutionen forskningsinriktningar. Kursen omfattar också ett antal seminarier. Handledning ges inom ramen för de tider som gäller för uppsatskursen.

Examination

Examinationen utgörs av fyra delar: ett uppsats-pm, en skriftlig rapport, försvar av den egna uppsatsen samt en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats. Uppsats-PM skrivs och godkänns på ett seminarium. Det skriftliga uppsatsarbete presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.