Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i psykologi, 30 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Psychology

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2011-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS050

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Beslutsmöte, 2010-03-09

Innehåll

Den studerande ska under handledning genomföra och avrapportera ett omfattande självständigt forskningsarbete på mycket avancerad nivå. Detta innebär en innehållslig fördjupning inom något av de forskningsområden som finns representerade vid institutionen. Kursen ger färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, datainsamling, dataanalys och utvärdering av resultat samt av rapportering genom rapportskrivande och ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande med stor självständighet kunna: - formulera en eller fler frågeställningar och hypoteser som bygger på aktuell empirisk och teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet, - välja lämplig design och mätinstrument för frågeställningen, - insamla data utifrån vald design och mätinstrument, - genomföra en lämplig analys av sitt material, - dra rimliga slutsatser, - förhålla sig kritiskt till sina egna resultat, - skriva en forskningsrapport enligt APA-manualen, - verbalt presentera en forskningsstudie och diskutera dess resultat.

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet psykologi eller motsvarande om 120 hp, varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet psykologi eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Den studerande arbetar i nära samarbete med handledare och/eller forskargrupp. Ämne för det självständiga arbetet väljs inom något av institutionen forskningsinriktningar. Deltagande i seminarier kan obligatorieläggas.

Examination

Examination av det självständiga arbetet sker genom att den studerande författar en slut-rapport som ventileras på ett mindre seminarium. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 45