Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper, 15 hp

Engelskt namn: The influence of organizational environment on individuals and groups

Denna kursplan gäller: 2012-10-01 till 2017-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Beslutsmöte, 2010-03-09

Reviderad av: Prefekten, 2015-02-02

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande och fördjupad kunskap om hur individer och grupper interagerar och hur grupper fungerar i organisationer. Ett flertal teoretiska perspektiv används för att reflektera olika aspekter av detta. Kursen behandlar ett antal frågor som berör social-, grupp- och organisationspsykologi, till exempel: relationer mellan kontext och beteende, attityder, konformitet, grupp konflikter, grupp roller, stereotyper och ledarskap. För att kursen ska ge en plattform för fortsatta studier såväl som praktisk användning är både teori och tillämpningar viktiga ingredienser i kursen. Del 1: Teori och forskning om individer, grupper och organisationer (7,5 hp) Kursen första del fokuserar på teorier och forskning som är av särskilt intresse för att öka förståelsen för individers agerande, gruppinteraktioner och ledarskap i olika miljöer. Kursdelen behandlar kritisk granskning av forskning och forskningsplanering som omfattar viktiga forskningsfrågor inom området. Del 2: Teoritestning och tillämpning (7.5 hp) Kursens andra del innehåller tillämpning av forskning och teorier om individers agerande, gruppinteraktioner och ledarskap i olika miljöer. Kursdelen omfattar även kritisk granskning av forskning samt produktion av en vetenskaplig studie som presenteras både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

Del 1: Teori och forskning om individer, grupper och organisationer (7,5 hp) Efter kursdelen skall studenten: - kunna redogöra för grundläggande teorier om relationerna mellan kontext och beteende, attityder, konformitet, gruppkonflikter, grupproller, stereotyper och ledarskap. - kunna kritiskt granska forskning - ha utvecklat färdighet i att planera en forskningsstudie för att svara på frågor som behandlar social-, grupp- och organisationspsykologi. Del 2: Teoritestning och tillämpning (7.5 hp) Efter kursdelen ska studenten: - kunna urskilja ledarstilar och grupprestation - ha utvecklat färdigheter i att analysera och diagnostisera gruppbeteende - kunna utföra och presentera, såväl muntligt som skriftligt, en vetenskaplig litteraturstudie.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp i beteendevetenskapligt huvudområde eller motsv. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt handledning.

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i samtliga seminarier och gruppövningar samt genomförande av muntliga presentationer och skriftliga rapporter. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten alltid ha möjlighet att genomföra prov vid totalt minst fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. För att bli godkänd på kursen måste alla prov och obligatoriska moment vara godkända. Betyget är ett integrerat resultat från all examination, och ges när alla delar är godkända.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 6

Ajzen I
Nature and operation of attitudes
Ingår i:
Annual review of psychology (Print)
Palo Alto,Calif : Annual Reviews Inc. : 1950- : sid. 27-58 :
Obligatorisk

Attitudes and persuasion
Crano W. D.,, Prislin R.
Ingår i:
Annual review of psychology (Print)
Palo Alto,Calif : Annual Reviews Inc. : 1950- : sid. 345-374 :
Obligatorisk

Mintzberg H.
The manager’s job: folklore and fact
Jul.-Aug : Harvard Business Review : 1975 : 49-61 :
Obligatorisk

Tengblad S
Is there a “New Managerial Work”? : A comparison with Henry Mintzberg’s classic study 30 years later
Journal of Management Studies : 2006 : sid. 1437-1461 :
Obligatorisk

Zimbardo Philip G.
The Lucifer effect : understanding how good people turn evil
1. ed. : New York : Random House : cop. 2007 : xx, 551 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0704/2006050388-b.html
ISBN: 978-0-8129-7444-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wheelan Susan A.
Creating effective teams : a guide for members and leaders
2. ed. : Thousand Oaks, Calif. : SAGE : 2005 : 151 s. :
ISBN: 1--41291376-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Publication manual of the American Psychological Association
6. ed. : Washington, D.C. : American Psychological Association : cop. 2010, [eg. 2009] : xviii, 272 p. :
ISBN: 978-1-4338-0561-5 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions
Avolio, B., Walumbwa, F., Weber, T. , Palo Alto,Calif : Annual Reviews Inc., 1950-
Ingår i:
Annual review of psychology (Print)
Palo Alto,Calif : Annual Reviews Inc. : 1950- : 60:421-449 :
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.60.110707.163621
Obligatorisk

Ytterligare artiklar tillkommer, ca 200 sidor