Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper, 15 hp

Engelskt namn: The influence of organizational environment on individuals and groups

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PS058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Beslutsmöte, 2010-03-09

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande och fördjupad kunskap om hur individer och grupper interagerar och hur grupper fungerar i organisationer. Ett flertal teoretiska perspektiv används för att reflektera olika aspekter av detta. Kursen behandlar ett antal frågor som berör social-, grupp- och organisationspsykologi, till exempel: relationer mellan kontext och beteende, attityder, konformitet, konflikter, roller, stereotyper och ledarskap. För att kursen ska ge en plattform för fortsatta studier såväl som praktisk användning är både teori och tillämpningar viktiga ingredienser i kursen.

Del 1: Teori och forskning om individer, grupper och organisationer (7,5 hp)
Kursen första del fokuserar på teorier och forskning som är av särskilt intresse för att öka förståelsen för individers agerande, gruppinteraktioner och ledarskap i olika miljöer. Kursdelen behandlar kritisk granskning av forskning.

Del 2: Teoritestning och tillämpning (7.5 hp)
Kursens andra del innehåller tillämpning av forskning och teorier om individers agerande, gruppinteraktioner och ledarskap i olika miljöer. Kursdelen omfattar även kritisk granskning av forskning samt planering och produktion av en vetenskaplig studie, inom för kursen relevant område, som presenteras både skriftligt och muntligt.

 

Förväntade studieresultat

Del 1: Teori och forskning om individer, grupper och organisationer (7,5 hp)
Efter kursdelen skall studenten:
- kunna redogöra för grundläggande teorier om relationerna mellan kontext och beteende, attityder, konformitet, konflikter, roller, stereotyper och ledarskap.
- kunna kritiskt granska forskning inom aktuellt område

Del 2: Teoritestning och tillämpning (7.5 hp)
Efter kursdelen ska studenten:
- kunna urskilja ledarstilar och grupprestation
- kunna planera, utföra och presentera, såväl muntligt som skriftligt, en vetenskaplig litteraturstudie.

 

Behörighetskrav

Univ: 90 hp i beteendevetenskapligt huvudområde eller motsv.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

 

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i samtliga seminarier samt genomförande av muntliga presentationer och skriftliga rapporter.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Zimbardo Philip G.
The Lucifer effect : understanding how good people turn evil
1. ed. : New York : Random House : cop. 2007 : xx, 551 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0704/2006050388-b.html
ISBN: 978-0-8129-7444-7 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Publication manual of the American Psychological Association
6. ed. : Washington, D.C. : American Psychological Association : cop. 2010, [eg. 2009] : xviii, 272 p. :
ISBN: 978-1-4338-0561-5 (pbk)
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar tillkommer, ca 200 sidor