"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp

Engelskt namn: Higher cognitive functions

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2PS089

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Utbildningsutskottet på Inst för psykologi, 2010-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande högre kognitiva funktioner med fokus på mentala kontrollfunktioner. Dessa kontrollprocesser, som ibland kallas exekutiva funktioner, antas utgöra basen för målinriktat beteende och koordinera mer basala kognitiva processer. Denna typ av kognitiv kontroll är högre mental aktiviteter, som involverar planering, utförande och utvärdering av beteenden och den är nära knuten till intelligensbegreppet. Många neuropsykiatriska symptom antas vara relaterade till brister i exekutiv kontroll.

Kursen behandlar även några av relationerna mellan olika typer av högre kognitiva funktioner och emotionella kontrollfunktioner och deras underliggande neurala mekanismer.

 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs förväntas studenten visa fördjupad kunskap om:

  • exekutiva funktioner och deras relation till högre kognition
  • metoder för mätning av högre kognitiva funktioner samt begreppsvaliditet och mätproblem avseende sådana metoder
  • emotionella kontrollfunktioner och relationen mellan kognition och emotion
  • aktuella forskningsfrågor inom området

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs förväntas studenten visa förmåga att:

  • söka, samla in och redovisa, i tal och skrift, en självständig forskningsöversikt inom området

Värderingsförmåga och förhållningsssätt
Efter genomförd kurs förväntas studenten visa förmåga att:

  • kritiskt tolka och diskutera forskningsresultat inom området

 

Behörighetskrav

Univ: Antagen till masterprogrammet i kognitionsvetenskap eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp kognition. Språkkunskaper i Engelska motsvarande Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och övergripande föreläsningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna samt en uppsats som presenteras vid slutseminariet. På uppsatsen sätts något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.
 
TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 34

Litterature/Literature

Artiklar om ca 300 sidor läses. Articles of approximately a total of 300 pages are used. Will be specified in relation to course start.