Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datainsamling och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Data Collection and Analysis

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS103

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten vid institutionen för psykologi, 2013-03-01

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapligt arbetssätt inom psykologi med avseende på (i) datainsamlings-metoder som innefattar observationsteknik, konstruktion av frågeformulär, intervjuteknik, samt systematisk kunskapsöversikt (ii) översikter av analysmetoder som lämpar sig för olika problemställningar, forskningsdesigner och datainsamlingsmetoder. För en helhetsförståelse av forskningsprocessen ges även exempel på aktuell psykologisk forskning som beskriver dess perspektiv, design, datainsamlingsmetodik och analysmetodik.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

  • visa fördjupad metodkunskap inom psykologi avseende datainsamling och dataanalys,
  • visa väsentligt  fördjupade kunskaper avseende observationsteknik, konstruktion av frågeformulär och intervjuteknik,
  • visa förmåga att kritiskt integrera kunskap genom en systematisk kunskapsöversikt,
  • visa fördjupad förståelse för olika analysmetoder med utgångspunkt från olika vetenskapsteorier och som lämpar sig för olika problemställningar, forskningsdesigner och datainsamlingsmetoder, 
  • visa förmåga att inom psykologin göra bedömningar av kvaliteten hos vetenskapliga primärstudier och systematiska översiktsarbeten med god insikt om vilka kritiska inslag som bör beaktas.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett huvudområde. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar under handledning.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, genomförande av praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi.

TILLGODORÄKNANDE
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta att motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Inför kursstarten förväntas den studerande ha kunskaper i vetenskapligt arbetssätt motsvarande t ex Graziano, A. M., och Raulin, M. (8th ed.) (2012). Research Methods: A Process of Inquiry. New York: Addison Wesley Longman.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.