Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datainsamling och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Data Collection and Analysis

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS103

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten vid institutionen för psykologi, 2013-03-01

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapligt arbetssätt inom psykologi med avseende på (i) datainsamlings-metoder som innefattar observationsteknik, konstruktion av frågeformulär, intervjuteknik, samt systematisk kunskapsöversikt (ii) översikter av analysmetoder som lämpar sig för olika problemställningar, forskningsdesigner och datainsamlingsmetoder. För en helhetsförståelse av forskningsprocessen ges även exempel på aktuell psykologisk forskning som beskriver dess perspektiv, design, datainsamlingsmetodik och analysmetodik. Beroende på den studerandes utbildningsprogram följs ett av två separata spår: en kognitionsvetenskaplig eller en hälsopsykologisk.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:
  • visa fördjupad metodkunskap inom psykologi avseende datainsamling och dataanalys,
  • visa väsentligt  fördjupade kunskaper avseende observationsteknik, konstruktion av frågeformulär och intervjuteknik,
  • visa förmåga att kritiskt integrera kunskap genom en systematisk kunskapsöversikt,
  • visa fördjupad förståelse för olika analysmetoder med utgångspunkt från olika vetenskapsteorier och som lämpar sig för olika problemställningar, forskningsdesigner och datainsamlingsmetoder, 
  • visa förmåga att inom psykologin göra bedömningar av kvaliteten hos vetenskapliga primärstudier och systematiska översiktsarbeten med god insikt om vilka kritiska inslag som bör beaktas.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett huvudområde.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar under handledning.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen, genomförande av praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På muntlig presentation vid seminarier och på praktiska övningar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).  Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Inför kursstarten förväntas den studerande ha kunskaper i vetenskapligt arbetssätt motsvarande t ex Graziano, A. M., och Raulin, M. (8th ed.) (2012). Research Methods: A Process of Inquiry. New York: Addison Wesley Longman.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Fumerton Richard A.
Epistemology
Malden, MA : Blackwell Pub. : 2006. : x, 145 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0510/2005009253.html
ISBN: 1-4051-2566-7 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Publication manual of the American Psychological Association
6. ed. : Washington, D.C. : American Psychological Association : cop. 2010, [eg. 2009] : xviii, 272 p. :
ISBN: 978-1-4338-0561-5 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference
Shadish W. R., Cook T. D., Campbell D. T.
Boston : Houghton Mifflin : cop. 2002 : xxi, 623 s. :
ISBN: 0-395-61556-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Audi Robert
The Cambridge dictionary of philosophy
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1999 : xxxv, 1001 s. :
ISBN: 0-521-63136-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album