Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Developmental Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2016-02-15 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS144

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2017-01-23

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i utvecklingspsykologi. Kursen fokuserar huvudsakligen på utveckling från spädbarn till åldrande ur olika perspektiv, där biologiska, kognitiva och socioemotionella aspekter inkluderas. Genetiska, miljömässiga, tvärkulturella och genusperspektiv på utveckling kommer också att avhandlas. Kursen omfattar även olika forskningsperspektiv och studiemetoder inom området utvecklingspsykologi. Kursen ges på Engelska.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
• Visa kunskap om grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och metoder i ett livspannsperspektiv

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
• Visa förmåga och kunna tillämpa centrala utvecklingspsykologiska begrepp inom områdena perceptuell, motorisk, kognitiv, social och emotionell utveckling (färdighet och förmåga)
• Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
• Bedöma utvecklingspsykologiska teorier och metoder utifrån kritiska perspektiv
 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Läroplattformen Cambro används för att distribuera information och seminarieuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

 

Examination

Examination av kursmålen sker både genom skriftlig individuell examination och genom examinerande seminarium. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studirektor.

Betyg för kursen sätts när de skriftliga proven är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Santrock John W.
  A topical approach to life-span development
  Tenth edition : New York : McGraw-Hill : 2020 : 747 sidor med varierande paginering :
  ISBN: 9781260565683
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2017 vecka 3

  Berk Laura E.
  Child development
  9th ed. : Boston : Pearson : c2013 (tr. 2012) : xix, 652, [146] p. :
  ISBN: 978-0-205-19766-8 (int. ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.