Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbete miljö och hälsa, 15 hp

Engelskt namn: Work, Environment, and Health

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS146

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-24

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-28

Innehåll

Kursen består av de två kursmomenten Arbetshälsopsykologi (7,5 hp) och Miljörelaterade hälsobesvär ur ett psykologiskt perspektiv (7,5 hp). Momentet om arbetshälsopsykologi behandlar olika aspekter av hälsopsykologi av relevans för arbetslivet. Här läggs tonvikt på samspelet mellan organisation, grupp och individ och behandlar arbetsrelaterad stress, stressmoderering på arbetsplatsen, hälsopromotion i arbetslivet, ledarskap och hälsa, balansen mellan arbete och familj, samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Momentet om miljörelaterade hälsobesvär behandlar hälsobesvär från fysiska och kemiska miljöfaktorer, särskilda miljökänsligheter (t ex byggnadsrelaterad ohälsa) samt inverkan av beteende på miljön med konsekvenser för hälsan. Momentet betonar samspel mellan psykologiska, biologiska och sociala faktorer. Forskningsmetod och ett mångfaldsperspektiv löper genom kursens båda moment.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse
•    Visa att studenten förstår genom att kunna redogöra för centrala teorier om hälsa, stress, stressmoderering och hälsopromotion i arbetslivet, samt om ledarskap och hälsa och balansen mellan arbete och familj
•    Kunna tillämpa teorierna genom att belysa vilka konsekvenser organisationen har för hälsan, stress, hälsopromotion, ledarskap och livsbalansen
•    Visa att studenten förstår fysiska och kemiska miljöfaktorers inverkan på hälsa och välbefinnande genom att ge exempel
•    Visa att studenten förstår genom att illustrera, sammanfatta och diskutera kunskapsfronten inom särskild miljökänslighet
•    Visa att studenten förstår genom att förklara centrala teorier om inverkan av beteende på miljön med konsekvenser för hälsan

Färdighet och förmåga
•    Analysera arbets- och miljöhälsopsykologi genom att kritiskt granska och jämföra ur ett mångfaldsperspektiv
•    Förmedla arbets- och miljöhälsopsykologisk vetenskap genom muntlig presentation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Värdera och syntetisera genom att kritiskt granska, analysera, tolka och dra slutsatser om arbets- och miljöhälsopsykologisk metod och litteratur.

Behörighetskrav

90 hp i hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, grupparbeten och grupphandledning. I första momentet ligger tonvikten på studentaktiv medverkan. Flipped class room technique appliceras därför där. Undervisningen sker på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker individuellt-

•    Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig hemtentamen på första momentet och litteraturöversikt på moment två.
•    Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom muntliga presentationer och diskussioner vid seminarier.
•    Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Litteratur

Occupational health psychology
Leka Stavroula, Houdmont Jonathan
Oxford : Wiley-Blackwell : 2010 : xvii, 343 s. :
ISBN: 9781405191159
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer