Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad Neuropsykologi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 till 2017-09-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS147

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-01-16

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som söker fördjupade kunskaper i neuropsykologi, både vad gäller normal funktion och i kliniska tillämpningar. Kursen omfattar både teoretiska och praktiska inslag.
 
Del 1: Avancerad neuropsykologi: Hjärnans struktur och funktion (7,5 hp)
Denna del av kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om neuroanatomi och hjärnans struktur samt dess förhållande till psykologiska funktioner och beteenden. Ämnena som behandlas är biologisk grund för beteende, minne, känslor, hjärnans utveckling och avvikelser, hjärnans plasticitet och psykologiska avvikelser, samt en översikt över olika hjärnavbildningstekniker och tillämpningar.
 
Del 2: Fördjupad projekt: neuropsykologiska testmetoder och tillämpningar (7,5 hp)

Denna kursdel ger fördjupad kunskap om ett väl avgränsat område av neuropsykologi med fokus på ett neuropatologiskt tillstånd och/eller avvikelser i samband med förvärvad eller medfödd hjärnskada, samt aktuell hjärnforskning och neuropsykologiska bedömningsverktyg.

Förväntade studieresultat

Del 1: Avancerad neuropsykologi: Hjärnans struktur och funktion (7,5 hp)
Efter slutfört moment skall studenten kunna:
  • redogöra för hjärnans anatomiska, strukturella och funktionella delsystem samt tillhörande beteende/funktioner
  • identifiera och beskriva strukturer i nervsystemet utifrån anatomiska modeller
  • diskutera och förklara relationerna mellan högre neurala funktioner som avgör vår beteenderepertoar
  • beskriva skillnaderna mellan medfödd och förvärvad avvikelse samt de stora riskfaktorerna med för tidig hjärnutvecklingsavvikelse
  • vara medveten om komplexiteten kring hjärnans plasticitet och återhämtning
  • känna till olika hjärnavbildningstekniker och tillämpningar samt deras styrkor och begränsningar 
Del 2: Fördjupat projekt: neuropsykologiska testmetoder och tillämpningar (7,5 hp)
Efter slutfört moment skall studenten kunna:
  • på ett detaljerat och reflekterande sätt redogöra för ett väl avgränsat neuropsykologiskt fenomen, avvikelse eller psykopatologisk tillstånd från ett psykobiologiskt/neuropsykologiskt perspektiv
  • redogöra för neuropsykologiska metoder och tekniker, den information de genererar samt relatera och diskutera dessa utifrån etiska överväganden

Behörighetskrav

90 hp i psykologi, medicin eller motsvarande.
Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och demonstrationer.
Under momentet 2 ingår även grupphandledning, laborationsdemonstrationer, testevaluering samt kritisk utvärdering av olika undersökningsmetoder
 
I kursen ingår obligatoriskt seminarium där studenten ger en kort, skriftlig presentation av fyra artiklar (tillfällen) med de viktigaste frågorna i fokus för denna kurs (del I), och deras individuella djupgående projektarbete (del II) . Därtill diskutera och kritisk reflektera samt ge återkoppling på andra studenters presentationer och uppsatser. Ansvarig lärare vid respektive seminarium kommer att ge återkoppling/begära komplettering eller ny presentation efter den individuella presentationen, liksom informera om komplettering krävs för uppsatsen som presentationen är grundad på.

Om en student missar ett obligatoriskt moment ges ett uppsamlingstillfälle i slutet av kursen. Alternativt kan studenten att komplettera med en skriftlig uppgift alternativt en mer utarbetade seminarieuppsats inom specificerat ämne.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska (alternativt Kursen ges på engelska)

Examination

Examinationen omfattar (del 1): seminarieuppsats med fokus (eller delämne) som väljs från föreläsningarna samt aktivt deltagande i seminarier och muntliga gruppövningar; (del 2): skriftlig och muntlig redovisning av det fördjupade projektarbetet, aktivt deltagande i gruppdiskussioner och grupphandledning.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. (Alternativt Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd för fristående kurser) Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 
 

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Denna kurs ersätter den tidigare kursen "Hjärnan och dess psykologiska funktioner", 15 hp (2PS045), och kan inte ingå i examen tillsammans med denna kurs.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 2

Artiklar

Litteraturen består av cirka 500 sidor totalt, främst artiklar.

Artiklar kommer att tillhandahållas av respektive lärare/moment i moment 1, och i dialog med ansvariga kursledare och lärare i moment 2.

Referenslitteratur

Rekommenderad referenslitteratur:

"Fundamentals of Human Neuropsychology " av Bryan Kolb och Ian Q Whishaw (7 Rev ed, 2015, Worth Publishers Inc., US.).