Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad Neuropsykologi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2017-09-18 och tillsvidare

Kurskod: 2PS147

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-01-16

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-18

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som söker fördjupade kunskaper i neuropsykologi, både vad gäller normal funktion och i kliniska tillämpningar. Kursen omfattar både teoretiska och praktiska inslag.
 
Del 1: Avancerad neuropsykologi: Hjärnans struktur och funktion (7,5 hp)
Denna del av kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om neuroanatomi och hjärnans struktur samt dess förhållande till psykologiska funktioner och beteenden. Ämnena som behandlas är biologisk grund för beteende, minne, känslor, hjärnans utveckling och avvikelser, hjärnans plasticitet och psykologiska avvikelser, samt en översikt över olika hjärnavbildningstekniker och tillämpningar.
 
Del 2: Fördjupningsprojekt: neuropsykologiska testmetoder och tillämpningar (7,5 hp)
Denna kursdel ger fördjupad kunskap om ett väl avgränsat delområde inom av neuropsykologi med fokus på ett neuropatologiskt tillstånd och/eller avvikelser i samband med förvärvad eller medfödd hjärnskada. Vidare, att ge en aktuell bild av dagens hjärnforskning och neuropsykologiska bedömningsverktyg.

 

Förväntade studieresultat

Del 1: Avancerad neuropsykologi: Hjärnans struktur och funktion (7,5 hp)
Efter slutfört moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    redogöra för hjärnans anatomiska, strukturella och funktionella delsystem samt tillhörande beteende/funktioner
•    känna till olika hjärnavbildningstekniker, tillämpningar samt deras styrkor och  väsentligaste begränsningar
•    Redogöra för de viktigaste underliggande principer hällande hjärnans plasticitet i den normala hjärnan

Färdighet och förmåga
•    identifiera och beskriva strukturer i nervsystemet utifrån anatomiska modeller
•    diskutera och förklara relationerna mellan högre neutrala funktioner som ligger till grund för vår beteenderepertoar
•    beskriva skillnaderna mellan medfödd och förvärvad avvikelse samt de mest väsentliga riskfaktorerna relaterad till utvecklingsavvikelse i hjärnan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta neuropsykologiska, biologiska, miljömässiga och etiska aspekter,
•    visa förståelse av neuropsykologins roll för människans utveckling och förändring, och
•    visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom området.


Del 2: Fördjupningsprojekt: neuropsykologiska testmetoder och tillämpningar (7,5 hp)
Efter slutfört moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    redogöra för neuropsykologiska utredningsmetoder och tekniker och beskriva den information dessa genererar.

Färdighet och förmåga
•    på ett detaljerat och reflekterande sätt redogöra för ett väl avgränsat neuropsykologiskt fenomen, avvikelse eller psykopatologisk tillstånd från ett psykobiologiskt/neuropsykologiskt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    diskutera neuropsykologiska utredningsmetoder och tekniker och den information dessa genererar utifrån etiska överväganden

Behörighetskrav

90 hp i psykologi, medicin eller motsvarande.
Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och demonstrationer.
Under momentet 2 ingår även grupphandledning, laborationsdemonstrationer, testevaluering samt kritisk utvärdering av olika undersökningsmetoder
 
I kursen ingår obligatoriskt seminarium där studenten ger en kort presentation av fyra skriftliga seminariearbeten (respektive tillfällen) som grundar sig på de fyra viktigaste delområdena i fokus för denna kurs (del 1), och deras individuella avgränsade fördjupningsområde/projektarbete (del II) . Därtill diskutera och kritisk reflektera samt ge återkoppling på andra studenters presentationer och uppsatser. Ansvarig lärare vid respektive seminarium kommer att ge återkoppling/begära komplettering efter den individuella presentationen, liksom informera om komplettering krävs avseende det skriftliga arbete som presentationen är grundad på.

Om en student missar ett obligatoriskt moment/presentation ges ett uppsamlingstillfälle i slutet av kursen. Alternativt kan studenten komplettera med en skriftlig uppgift (Del 1) eller med ett mer utarbetat fördjupningsarbete/uppsats inom specificerat delområde (Del 2).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examinationen omfattar (del 1): seminarieuppsats med fokus (eller delområde) som väljs från föreläsningarna samt aktivt deltagande i seminarier och muntliga gruppövningar; (del 2): skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsarbetet, aktivt deltagande i gruppdiskussioner och grupphandledning.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. (Alternativt Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd för fristående kurser) Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 
 
Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter den tidigare kursen "Hjärnan och dess psykologiska funktioner", 15 hp (2PS045), och kan inte ingå i examen tillsammans med denna kurs.


 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 38

Artiklar

Litteraturen består av cirka 500 sidor totalt, främst artiklar.

Artiklar kommer att tillhandahållas av respektive lärare/moment i moment 1, och i dialog med ansvariga kursledare och lärare i moment 2.

Referenslitteratur

Rekommenderad referenslitteratur:

"Fundamentals of Human Neuropsychology " av Bryan Kolb och Ian Q Whishaw (7 Rev ed, 2015, Worth Publishers Inc., US.).