Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhälle och organisation för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Society and organization for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS148

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursen har tonvikt på hur samspelet mellan informella och formella institutioner, organisationer och andra samhällsstrukturer påverkar människor och mänskliga relationer. Med utgångspunkt från individen belyses ur ett sociologiskt perspektiv dennes plats i och relation till dessa krafter och strukturer, såsom normer, diskurser och sätt att organisera och strukturera mänskliga verksamheter. Med utgångspunkt från individen belyses ur ett psykologiskt perspektiv hur förståelsen av sig själv i relation till andra och sitt eget och andras beteende inom olika kontexter med olika normer och struktur, påverkas. Psykologins och psykologens roll i samhället kommer att behandlas. Kursen ges på svenska och engelska.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenterna uppvisa
• kunskap om och förståelse av utvalda centrala begrepp och teorier om samhälle, organisation och hälsa ur sociologiska och psykologiska perspektiv, inklusive makt och genus
• förståelse för hur samspelet mellan formella och informella institutioner, organisationer och andra samhällsstrukturer påverkar människor och mänskliga relationer samt hur dessa relationer i sin tur bygger upp institutioner, organisationer och andra samhällsstrukturer
• förståelse för hur makt och status skapar och skapas av samhälleliga och organisatoriska krafter samt människors relationer

Färdighet och förmåga
Studenterna ska kunna
• analysera människors relationer med hjälp av relevanta teorier och begrepp inom sociolog och psykologi, inklusive makt och genus
• analysera psykologins och psykologens roll i samhället med hjälp av teorier och begrepp inom sociologi och psykologi, inklusive makt och genus

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenterna ska kunna
• bedöma teoriers och begrepps användbarhet i olika typer av analyser inom specifika områden, samt dessa teorier och begrepps värde för att nå olika typer av kunskap och förståelse
 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten och grupphandledning. Undervisningen sker på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker både individuellt och i grupp.

Individuellt
• Färdigheter och förmåga examineras skriftligt i form av en hemtentamen.
• Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras skriftligt i form av en hemtentamen samt genom muntlig presentation.
• Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle

Gruppvis
• Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras skriftlig och muntligt under seminarier.
• Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 10

Månson Per
Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 125 s. :
ISBN: 9789144095875
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Organisering och intersektionalitet
Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
ISBN: 91-47-07735-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och kompendier tillkommer enligt lärares anvisningar.

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.