Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod för psykologprogrammet, 4 hp

Engelskt namn: Qualitative approaches in scientific methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2021-10-11 och tillsvidare

Kurskod: 2PS156

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-02-13

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Momentet omfattar kvalitativ forskningsmetod och analysmetoder av kvalitativa data. Momentet behandlar tematiserande och narrativ/diskursiv analysmetod.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskaper om kvalitativa analysmetoder
*    Visa kunskap om olika perspektiv och metoder inom kvalitativ forskning

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att planera vetenskapliga studier, formulera vetenskapliga frågeställningar och välja adekvat typ av ansats utifrån frågeställningarna
*    Visa färdighet och förmåga att bedöma när kvalitativ ansats är lämplig att använda och vilken typ av ansats
*    Visa förmåga att tillämpa olika analysansatser av intervjudata eller annan textbaserad data

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier med kvalitativ ansats

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 1:
Vetenskaplig och professionell metod 7,5 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar/genomgångar/diskussioner och seminariegruppsarbete. Fokus i kursen är att studenterna aktivt tillämpar och reflekterar över inhämtade kunskaper. Undervisning kan komma att ske online.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Målen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, samt skriftlig individuell inlämning. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle. Examinerande seminarer kan komma att ske online.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Kurslitteratur

Doing interview-based qualitative research : a learner's guide
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : 189 pages :
http://assets.cambridge.org/97811076/74707/cover/9781107674707.jpg
ISBN: 9781107062337
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.