Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konsultativ metodik och handledning för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 4 hp

Engelskt namn: Methods in consultation and supervision for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS235

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-06

Innehåll

Kursen ska ge kunskap och färdigheter nödvändiga för att som psykolog arbeta som konsult inom det arbets- och organisationspsykologiska området. Detta innefattar områden som konsultrollen, den konsultativa processen, metoder och etiska aspekter. Kursen är uppbyggd av mindre ämnesblock som knyts ihop vid kursens slut genom den examinerande uppgiften.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
*    Uppvisa kunskap och förståelse om konsultrollen och den konsultativa processen
*    Uppvisa kunskap om vanligt förekommande metoder inom det arbets- och organisatoriska området, däribland personbedömning.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
*    Visa förmåga att planera och beskriva konsultativa processer/uppdrag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
*    Visa fördjupad förmåga att reflektera och förhålla sig till etiska aspekter av psykologen i konsultrollen.

Behörighetskrav

210 hp inom ramen för psykologprogrammet

Kurserna läses i den kronologiska ordning de ges på programmet
 
Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras till stor del på egna studier som kompletteras av kortare föreläsningar med efterföljande seminarier. Föreläsningarna såväl som seminarierna kan komma att genomföras på campus och/eller via internetburen lärplattform.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras individuellt genom ett skriftligt självständigt arbete. Det självständiga arbetet sker i grupp där den individuella prestationen ska framgå.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Thylefors Ingela
AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 319 sidor :
ISBN: 9789127826632
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Christopher
En liten bok om personalurval
Umeå : [Type and Tell] : 2018 : 107 sidor :
ISBN: 9789177397991
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.