Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykoterapeutisk teori och metod 1 (familj-barn-ungdom) för psykoterapeutprogrammet inriktning specialistpsykolog, 15 hp

Engelskt namn: Theories and methods of psychotherapy 1 (Family, child & adolescent) for Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PS255

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Kursen innehåller ämnesområdet psykoterapeutisk teori och metod utifrån fördjupningsområdet familj-barn-ungdom  samt professionell utveckling, klientarbete och handledning. Huvudinnehållet i kursen baseras på centrala teorier och metoder inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom. Fördjupad kartläggning av psykisk ohälsa med olika svårighetsgrad samt val av psykoterapeutiskt behandlingsupplägg genomförs. Kursen innehåller fördjupning  i olika sätt att utöva vald form av psykoterapeutisk metod. Moment av allmänna psykoterapeutiska områden som gemensamma psykoterapeutiska faktorer och suicidologi, behandlas under kursen. Behandlingsrelationen i psykoterapi utgör en del av  kursen och syftar till att utveckla studentens metakognitiva förmågor genom observation och reflektion kring egna personliga behov av professionell utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap om bedömning inför psykoterapi inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Visa fördjupad kunskap om olika varianter på psykoterapi inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Visa fördjupad teoretisk kunskap inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Visa kunskap om ämnet suicidologi
*    Visa fördjupad kunskap om affektteori kopplat till fördjupningsområde familj-barn-ungdom

Färdigheter och förmåga
*    Behärska fördjupad kartläggning och bedömning inom fördjupningsområdet familj-barn-ungdom
*    Integrera den nyförvärvade kunskapen med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet så att den kan tillämpas i ett behandlingssammanhang
*    Visa förmåga att granska eget terapeutbeteende relaterat till gemensamma psykoterapeutiska faktorer, gäller handledning och professionell utveckling
*   Uppvisa förmåga att självständigt tillämpa fördjupade kunskaper inom området för familj-barn-ungdom i det psykoterapeutiska arbetet
*   Identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten avseende psykoterapeutisk bedömning och behandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att kunna applicera ett intersektionellt perspektiv inom det psykoterapeutiska området familj-barn-ungdom
*    Visa förmåga att reflektera över sin egen yrkesroll i relation till andra yrkesgrupper samt hur den egna professionella kunskapen kan kommuniceras till andra, såväl till professionella som icke-professionella.

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1:
Introduktionskurs för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp
Forskningsmetodik och psykoterapiforskning för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar, handledning i grupp. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från studenterna.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga seminarier i grupp, individuella skriftliga hemuppgifter, individuell  nätbaserad tentamen samt individuellt aktivt deltagande vid handledning.

Det som prövas i olika gruppaktiviteter är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att gruppledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar på en kontinuerlig reflektion över professionella förhållningssätt samt det innehåll som tas upp under förväntade studieresultat.

All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid institutionen för psykologi.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna  en student under pågående klientarbete i de fall  studenten  uppvisar sådana brister avseende  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under klientarbetet kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på momentet. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta klientarbetet samt en tidpunkt  då  kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny handledningsperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina handledningstillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte  rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Lärobok i familjeterapi
Johnsen Astri, Torsteinsson Vigdis Wie, Berglund Gustaf, Halvorsen-Kåven Solveig
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 387 s. :
ISBN: 978-91-44-09173-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Carr Alan
The handbook of child and adolescent clinical psychology : a contextual approach
Third edition : Abingdon, Oxon : Routledge : 2016 : 1044 sidor :
ISBN: 9781138806139
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar
Alexander James F., Barrett Waldron Holly, Robbins Michael S., Neeb Andrea
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 346 s. :
ISBN: 9789144103693
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents
New York : Guilford Press : 2011 : xix, 315 p. :
ISBN: 9781609182267
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blakemore Sarah-Jayne
Inventing ourselves : the secret life of the teenage brain
First US edition. : New York, NY : PublicAffairs : [2018] : 240 pages :
ISBN: 9781610397315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter instruktioner av lärare.