Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konflikt, stress och mobbning ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Conflict, stress and bullying from an individual and organizational perspective

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 2PS273

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-06

Innehåll

I denna kurs fördjupas kunskapen om organisationens och ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och vilka konsekvenser det har för medarbetarens hälsa, arbetstrivsel och stress. Ledarskapets och medarbetarskapets särskilda och gemensamma ansvar för att arbetsmiljön ska fungera väl betonas. Konflikthantering, mobbning och kränkande särbehandling kommer ägnas särskild uppmärksamhet och behandlas ur både ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv. Kursen tar dessutom upp hur man utreder mobbning och kränkande särbehandling.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
o    Definiera begreppen mobbning, konflikt och kränkande särbehandling.
o    Redogöra för teorier om mobbning, konflikt och kränkande särbehandling samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar dessa.

Färdighet och förmåga
o    Bedöma huruvida ett ärende är konflikt eller mobbning.
o    Genomföra en utredning om mobbning och kränkande särbehandling.
o    Skapa en plan för hur mobbning ska förebyggas och hanteras i en organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
o    Analysera vikten av samspelet mellan ledarskapets och medarbetarskapets roll för arbetsmiljön.
o    Analysera konflikt, stress och mobbning ur ett köns- och klassperspektiv.

Behörighetskrav

180 hp med minst 90 hp inom ämnena studie- yrkesvägledning, beteendevetenska och/eller samhällsvetenskap.

En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på heldistans och halvfart. Vissa träffar kan förekomma på campus. Undervisningen består av inspelade föreläsningar, online-seminarier och grupparbeten. Vidare kommer, i ett grupparbete, en plan skapas gällande hur mobbning kan förebyggas och hanteras i en organisation.

Eftersom undervisningen sker digitalt krävs dator och tillgång till internet. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom individuell hemtentamen samt rapportskrivning i grupp.
 
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

*    All examination sker skriftligt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 37

Blomberg Stefan
Mobbning på jobbet : uttryck och åtgärder
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 241 s. :
ISBN: 9789144103235
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Faktaundersökning : utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem
Einarsen Ståle Valvatne, Pedersen Harald, Hoel Helge, Blomberg Stefan
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 364 sidor :
ISBN: 9789144142548
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsartiklar och annat studiematerial tillkommer via kursens lärplattform.