"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsopsykologi II: Livsstilsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Health psychology II: Lifestyle perspectives

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS305

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar relationen mellan livsstil och hälsa ur ett kliniskt och folkhälsoperspektiv. Ett biopsykosocialt perspektiv tas genom att betona samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser. Exempel på områden som behandlas i kursen är den roll intersektionalitet och psykologi spelar i de vanligaste folksjukdomarna, livskvalitet, vilken roll beteendet spelar för hälsa och ohälsa samt hur beteende han förändras för en mer hälsosam livsstil och för följsamhet till ordinerad behandling. Utöver teoretiska inslag ges övning i motiverande samtal. Kursen innehåller även inslag i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
*    visa kunskap och förståelse för den roll intersektionalitet och psykologi spelar i de vanligaste folksjukdomarna samt betydelsen av livskvalitet i hälsoarbetet
*    visa kunskap och förståelse för begreppet hälsobeteende, inverkan av beteende (t ex fysisk aktivitet, kost och alkoholkonsumtion) på hälsan och hur beteendet kan förändras för en mer hälsosam livsstil och för förbättrad följsamhet till ordinerad behandling
*    visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som rör livsstil och hälsa

Färdighet och förmåga
*    visa förmåga att genomföra motiverande samtal
*    visa förmåga att tillämpa teorier på livsstilsförändring samt analysera dess relevans för praktiskt arbete
*    visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    aktivt och självständigt bedöma sitt eget kunskapsbehov samt vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom hälsopsykologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, forskningspresentationer och praktiska övningar. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig hemtentamen, muntliga presentationer vid seminarier, genomförande av praktiska övningar, författande av PM samt författande av en litteraturöversikt och muntlig redovisning av denna.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På muntlig presentation vid seminarier och på praktiska övningar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande har rätt till 5 eller 2 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första tillfället.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

An introduction to health psychology
Morrison Val, Bennett Paul
Fourth edition. : Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited : 2016. : xvii, 657 s. :
ISBN: 978-1-292-00313-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor.