Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1 för Tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Research methods in sport science 1 for the Sport Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2021-10-11 och tillsvidare

Kurskod: 2PS311

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-05

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursen behandlar forskningsprocessens olika faser samt olika typer av forskningsmetoder som används inom den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen och deras möjligheter och begränsningar. Under kursen ges de studerande färdighetsträning i olika sätt att samla in och analysera empiriskt material. Grunderna i psykologisk testning presenteras. Att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i vetenskapliga arbeten och reflektera över forskningsetiska överväganden är också ett viktigt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskap om grundläggande begrepp inom forskningsmetoder som används i samhällsvetenskaplig idrottsforskning
*    Visa kunskap om datainsamlingsmetoder och förstå i vilka sammanhang olika metoder bör användas
*    Visa kunskap om olika metoder för tolkning och analys av data
*    Visa kännedom om forskningsetiska riktlinjer

Färdighet och förmåga
*    Skriftligt och muntligt kunna kommunicera vetenskap
*    Kunna analysera data och tolka resultat från dataanalyser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Kritiskt granska vetenskapligt arbete med avseende på frågeställningar, metod, resultat, slutsatser samt etiska aspekter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen har ett studerandeaktivt upplägg och ges i form av föreläsningar/genomgångar, grupparbeten, datalabbar och handledning. Undervisningen kan förekomma både online, såväl som på campus. På kursen genomför studenterna projektarbeten där de i grupp arbetar med forskningsprojekt där de samlar in data som sedan analyseras och redovisas. Dessa arbeten redovisas skriftligt och muntligt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen sker dels individuellt, dels i grupp. Den individuella examinationen består av en digital tentamen där grundläggande begrepp om forskningsmetodik examineras. De projektarbeten som genomförs under kursen examineras individuellt och i grupp, både muntligt och skriftligt. Obligatoriska undervisningstillfällen omexamineras genom deltagande i uppsamlingsseminarier. Muntliga examinerande inslag kan ske digitalt.

En student som inte helt uppfyller målen för projektarbeten och workshops men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners
  Navarro D J, Foxcroft D R
  learnstatswithjamovi.com : 2019 :
  E-bok
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2021 vecka 41

  Research Methods in Psychology [Elektronisk resurs]
  SAGE Publications Ltd : 2012 :
  Obligatorisk

  Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners
  Navarro D J, Foxcroft D R
  learnstatswithjamovi.com : 2019 :
  E-bok
  Obligatorisk