"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykologi för fysisk aktivitet, hälsa och prestation, 7,5 hp

Engelskt namn: Psychology of Physical Activity, Health and Performance

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS317

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-12-14

Innehåll

I den här kursen presenteras olika teorier, modeller och begrepp kopplade till fysisk aktivitet, hälsa och prestation. Kursen belyser kopplingen mellan fysisk aktivitet (inkl. tävlingsidrott), psykisk hälsa och prestation samt hur fysisk aktivitet kan användas i prevention och behandling av psykisk ohälsa. Under kursen behandlas psykisk ohälsa (t.ex. depression, ångest, ätstörningar) och dess koppling till fysisk aktivitetsbeteenden och prestation i olika populationer. Kursen belyser hur symptom på psykisk ohälsa kan identifieras i relation till fysisk aktivitet och träning (t.ex. överträning, utmattning, dysmorfofobi) och psykologiska barriärer (t.ex. motivation) i till fysisk aktivitet och träning. Kursen innefattar också att identifiera, använda och tolka resultat från instrument för att mäta psykisk hälsa (t.ex. depression, ångest). Kursens innehåll presenteras i ett format som främjar studenternas användning av materialet för att förstå, förklara och tolka grundläggande forskningsmetod och interventioner. Kursen ges och examineras på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    för centrala teorier inom fysisk aktivitet och hälsa vilket inkluderar kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa, att öka och bibehålla fysisk aktivitet och förbättra idrottsprestation
*    för psykisk ohälsa, både akut och kronisk, samt kliniska populationer
*    för psykologiska barriärer till fysisk aktivitet
*    för symptom på psykisk ohälsa i relation till fysisk aktivitet och träning
*    för instrument för att mäta psykisk hälsa

Färdighet och förmåga
*    att tolka och förklara centrala begrepp inom psykologin om fysisk aktivitet och hälsa, både i relation till fysisk aktivitet och idrottsprestation (inklusive kliniska populationer)
*    att identifiera psykologiska barriärer till fysisk aktivitet och strategier för att komma över dessa barriärer
*    att identifiera symptom på psykisk ohälsa i relation till fysisk aktivitet och träning
*    att använda och tolka resultat från psykologiska mätinstrument
*    att kommunicera om psykologi kopplat till fysisk aktivitet, hälsa och prestation på engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Kritiskt granska, tolka och förklara psykologiska metoder och forskningslitteratur om fysisk aktivitet och hälsa
*    Sammanfatta och diskutera fysisk aktivitet och hälsa i relation till olika populationer (icke-kliniska och kliniska)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg syftar till att främja lärande genom studentaktiva inslag. Undervisningen kan förekomma både online, såväl som på campus och innehåller föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, grupparbeten och peer learning (dvs. studenterna lär av och med varandra). Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via en internetbaserad lärplattform. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker både individuellt och i grupp.

Individuellt
*    Kunskap och förståelse examineras genom en skriftlig tentamen.
*    Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras i workshops.

I grupp
*    Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom muntlig och skriftlig presentation i grupp.

Workshops och muntlig presentation kan komma att ske digitalt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd sexaminator.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Psychology of physical activity : determinants, well-being and interventions
Biddle Stuart, Mutrie Nanette, Gorely T., Faulkner Guy E. J.
Fourth edition. : New York, NY : Routledge : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9780367650162
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.