"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykologiska perspektiv på beteendeförändring och prestationsförbättring, 7,5 hp

Engelskt namn: Behavior change techniques and psychological approaches to performance enhancement

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS320

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-12-14

Innehåll

Kursen fokuserar på metoder och tekniker för beteendeförändring och prestationsförbättring för individer och grupper. Studenterna kommer att träna på olika evidensbaserade metoder och tekniker som kan påverka individers fysiska aktivitet, hälsa och prestation. Under kursen kommer studenterna att diskutera och kritiskt utvärdera olika modeller och teorier för beteendeförändring och prestationsförbättring. En viktig del av kursen innefattar träning i effektiva evidensbaserade metoder och tekniker för beteendeförändring och prestationsförbättring som kan ges genom olika medium (face-to-face, online, genom applikationer etc.). Kursens innehåll syftar till att främja studenternas lärande och färdigheter kopplat till effektiva metoder och tekniker för beteendeförändring och prestationsförbättring. Kursen kan ges och examineras på svenska och engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
*    för teorier, modeller och strategier för beteendeförändring med särskilt fokus på öka och bibehålla fysisk aktivitet.
*    för strategier att hantera hinder för fysisk aktivitet och andra hälsobeteenden.
*    för effektiv kommunikation, vägledning och intervjuteknik.
*    för psykologiska metoder och tekniker för prestationsförbättring.

Färdighet och förmåga
*    att identifiera och använda lämpliga metoder och tekniker för beteendeförändring och prestationsförbättring.
*    att hjälpa individer identifiera hinder för fysisk aktivitet och hälsobeteenden samt tillhandahålla strategier för att komma förbi dessa hinder.
*    i effektiv kommunikation, vägledning och intervjuteknik.
*    att kommunicera om metoder och tekniker för beteendeförändring och prestationsförbättring.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Kritiskt granska, tolka och förklara teorier, metoder och litteratur om beteendeförändring och prestationsförbättring.
*    Sammanfatta och diskutera metoder och tekniker för beteendeförändring och prestationsförbättring i relation till olika populationer.

Behörighetskrav

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg syftar till att främja lärande genom studentaktiva inslag. Kursen är campusbaserad och innehåller föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, grupparbeten och peer learning (dvs. studenterna lär av och med varandra). Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via en internetbaserad lärplattform. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker både individuellt och i grupp.

Individuellt
*    Kunskap och förståelse examineras genom en skriftlig tentamen.
*    Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras i workshops.

I grupp
*    Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom muntlig och skriftlig presentation i grupp.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.