Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning - Nationellt, 30 hp

Engelskt namn: Field Placement - National

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SA104

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2012-02-06

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-14

Innehåll

Innehåll
Kursens mål är att den studerande på ett kritiskt och reflexivt sätt ska träna sig i att omsätta sina kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik. Den studerande ges möjlighet till regelbunden handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Därtill får studenten genomföra arbetsuppgifter som är anpassade till aktuell färdighetsnivå och de förväntade studieresultaten. Under vfu-periodens senare del anordnas vfu-seminarium där den studerande får tillfälle att genom olika övningar integrera teori och praktik samt utbyta erfarenheter.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är indelad i två moment enligt följande.

Moment 1, 15 hp
Inom ramen för första momentet fullgör studenten halva tiden av sin vfu-placering. I början av detta moment ansvarar studenten för att utarbeta en individuell vfu-planering tillsammans med ansvarig handledare på vfu-platsen. I vfu-planen ska också framgå en planering för regelbunden handledning med minst ett tillfälle per vecka i genomsnitt. Huvudansvarig för denna handledning är utsedd handledare på vfu-platsen och handledningen är en grundförutsättning för studentens utveckling av en egen yrkespraktik. Härutöver genomförs vfu-kursens första individuella utvecklingssamtal mellan student och den ansvarige handledaren, kursens två utvecklingssamtal utgör del av det bedömningsunderlag som vfu-handledaren ska upprätta när kursen är slut. Vfu-kursens andra individuella utvecklingssamtal genomförs i slutet av momentet. Under momentet ska studenten också genomföra och lämna in kursens första (av två) examinationsuppgift. Studenten ska också påbörja sin planering för vfu-seminariet som genomförs i moment 2.

Moment 2, 15 hp
Inom ramen för andra momentet fullgör studenten sin tid på vfu-platsen med kontinuerlig handledning I slutet av detta moment ska vfu-handledaren lämna in en handledarrapport som tydliggör innehållet i den genomförda vfu-placeringen. Denna handledarrapport utgör bedömningsunderlag av studentens förmåga och förutsättningar att ha uppfyllt vfu-kursens förväntade studieresultat (FSR). Härutöver ska studenten uppvisa närvarointyg och intyg över att handledning genomförts kontinuerligt under hela terminen. I slutet av detta moment genomförs ett obligatoriskt uppföljningsseminarium av vfu-kursen. Inför seminariet ska studenten förbereda en skriftlig individuell uppgift, vilket inleds under moment 1. Under momentet ska studenten genomföra och lämna in den andra examinationsuppgiften.

Förväntade studieresultat

Termin 5 är en verksamhetsförlagd kurs där den studerande, under handledning, ska omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i praktiken. Den studerande ska även inhämta kunskaper och färdigheter från det sociala arbetsfältet som är av värde för de fortsatta studierna och den framtida yrkesrollen. Den studerande kommer under kursen att bearbeta egna reaktioner och förhållningssätt samt kritiskt och teoribaserat reflektera över det egna sociala arbetet med målsättning att utveckla sin professionsroll och yrkesidentitet. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning och vfu-seminarium.

Utöver detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att:

-      kristiskt reflektera över sin egen roll i olika sociala sammanhang
-      skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors liv
-      argumentera för sitt ställningstagande
-      utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
-      reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
-      reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
-      reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

För att nå dessa mål återfinns tre utbildningsteman genomgående i utbildningen: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM) samt Vetenskaplig Utveckling (VU).

I termin 5 konkretiseras ovanstående utbildningsteman på följande sätt. Studenten ska:

PK
- inför personalgrupp eller i större sammanhang presentera ett studiebesök, teorimoment eller annat förekommande inslag under vfu-kursen

PM
- arbeta med temauppgifter som visar hur studenten förhåller sig till:
- kommunikation i något sammanhang studenten väljer själv
- betydelsen av makt/vanmakt i socialt arbete
- att bistå människor i att identifiera och uttrycka sin egen kapacitet
- att kritiskt reflektera över genusnormer i socialt arbete
- något valfritt aktuellt tema för den organisation där studenten gör sin vfu

VU
- självständigt söka fram och redovisa minst 1 refereebedömd internationell vetenskaplig artikel som berör vfu-platsens verksamhetsområde

Studenten ska efter avslutat moment:
- kunna uppvisa en god uppfattning om verksamhetens mål, organisation och
samarbetspartners
- kunna tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt socialt arbete
- handledning visat förmåga att reflektera över den egna personens betydelse i socialt
arbete
- vara förtrogen med gällande arbetssätt och självständigt kunna möta de klienter som är
aktuella för verksamheten
- med ett empatiskt förhållningssätt kunna initiera, upprätthålla och avsluta kontakter med
de personer som är aktuella för verksamheten
- kunna identifiera och analysera problemsituationer samt, i förekommande fall, föreslå
beslut och åtgärder
- besitta förmåga att kritiskt reflektera över de praktiska erfarenheterna genom att
återkoppla till olika teoretiska perspektiv och aktuell forskning som rör praktikens
innehåll

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1 och termin 2 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Under vfu skall studenten inhämta nya kunskaper och erfarenheter som skall omsättas och relateras till tidigare erfarenheter och kunskaper. Under arbets- och processhandledning får studenten ett successivt större ansvar för de arbetsuppgifter som finns på vfu-platsen. Under momentet ska studenten genomföra och under handledning använda observationsreferat, processreferat samt diskutera temauppgifter. Studenten ska under hela vfu-perioden arbeta med två examinationsuppgifter varav den första rör organisationsförståelse och den andra fokuserar på läroprocessen. Därtill ska fyra uppgifter förberedas till praktikkonferensen som genomförs i slutet av terminen. Studenten ska under vfu-perioden, i kontinuerlig processhandledning, reflektera över sig själv i det sociala arbetet och utveckla en professionsidentitet.

VFU-seminarium

I anslutning till vfu-periodens senare del sammankallas de studerande till ett vfu-seminarium som omfattar en och halv dag, där de skall reflektera över erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen bl.a. genom att återkoppla till de teoretiska inslagen i den tidigare delen av utbildningen. Vfu-seminariet är uppbyggd kring följande fyra teman:

- integration teori/praktik med inriktning mot individ- och organisationsnivå
- yrkesidentitet och professionsroll
- problemlösning och förhållningssätt

Examination

- Individuell skriftlig examinationsuppgift 1 (organisationsförståelse)
- Individuell skriftlig examinationsuppgift 2 (läroprocess)
- Redovisa muntligt reflektioner över kopplingen teori och praktik i samband med vfu-seminariet.

Därtill ska studenten under vfu-perioden ansvara för underlag till processhandledning och genom observations- och processreferat visa på förmåga att reflektera över sin egen persons betydelse i det sociala arbetet. På grundval av detta görs i samråd mellan vfu-lärare och handledare en bedömning av studentens utveckling och läroprocess under vfu-perioden.

Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademisk tradition.

För att uppnå betyget Godkänd på kursen erfordras betyget Godkänd på samtliga examinationer.

Student som blivit underkänd på examinationer vid vfu-seminariet har rätt till förnyad examina-tion senast två månader efter att examinationsresultaten anslagits, därefter i samband med ordinarie kurstillfälle. Student som inte varit närvarande vid vfu-seminariet har efter särskild prövning rätt till kompletteringsuppgifter. I de fall där kompletteringsuppgifter ej blir aktuella har studenten rätt till examination vid ordinarie kurstillfälle. Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Om studenten blir underkänd på en vfu-placering så ges möjlighet till endast ett nytt omregistreringstillfälle för annan vfu-placering. Restriktionen motiveras av den begränsade tillgång på vfu-platser som råder.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående verksamhetsförlagd utbildning i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten på vfu-platsen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Obligatorisk litteratur

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cajvert Lilja
Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 173 s. :
ISBN: 978-91-44-10603-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Nedladdningsbar från akademikerförbundet
Obligatorisk

Herz Marcus
Kritiskt socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-09688-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Morén Stefan
Kapitel 1: Att studera socialt arbete - vadan och varthän?
Ingår i:
Att vara socionom
Lund : Studentlitteratur Kap 1, 3, 5, 9, 14, 15 : 2010 : 192 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitelutdrag läggs ut i Cambro

Morén Stefan
Undran inför socialt arbete
Lund : Studentlitteratur : 2015 : 151 s. :
ISBN: 9789144106045
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor
Rokenes Odd Harald, Hansen Per-Halvard
Malmö : Gleerups Utbildning AB : 2007 :
Obligatorisk

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar
2., [utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2001 : 384 s. :
ISBN: 91-44-01707-3
Se bibliotekskatalogen Album

Handledning : ett vårdpedagogiskt verktyg
Petersson Bengt-Olof, Vahlne Lisa
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 107 s. :
ISBN: 91-44-00078-2
Se bibliotekskatalogen Album