Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning - Internationellt, 30 hp

Engelskt namn: Field Placemant - Practicum. International.

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2014-09-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA105

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2012-02-06

Reviderad av: Prefekten, 2014-06-18

Innehåll

• Alt 1. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), nationellt, 30 hp
• Alt 2. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), internationellt, 30 hp

1. Innehåll
Kursens mål är att den studerande på ett kritiskt och reflexivt sätt ska träna sig i att omsätta sina kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik. Den studerande ges möjlighet till regelbunden handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Därtill får studenten genomföra arbetsuppgifter som är anpassade till aktuell färdighetsnivå och de förväntade studieresultaten. Under VFU-periodens senare del anordnas VFU-seminarium där den studerande får tillfälle att genom olika övningar integrera teori och praktik samt utbyta erfarenheter.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är indelad i två moment enligt följande.

Moment 1, 15 hp
Inom ramen för första momentet fullgör studenten halva tiden av sin VFU-placering. I början av detta moment ansvarar studenten för att utarbeta en individuell VFU-planering tillsammans med ansvarig handledare på VFU-platsen. I VFU-planen ska också framgå en planering för regelbunden handledning med minst ett tillfälle per vecka i genomsnitt. Huvudansvarig för denna handledning är utsedd handledare på VFU-platsen och handledningen är en grundförutsättning för studentens utveckling av en egen yrkespraktik. Härutöver genomförs VFU-kursens första individuella utvecklingssamtal mellan student och den ansvarige handledaren, kursens två utvecklingssamtal utgör del av det bedömningsunderlag som VFU-handledaren ska upprätta när kursen är slut. VFU-kursens andra individuella utvecklingssamtal genomförs i slutet av momentet. Under momentet ska studenten också genomföra och lämna in kursens första (av två) examinationsuppgift. Studenten ska också påbörja sin planering för VFU-seminariet som genomförs i moment 2.

Moment 2, 15 hp
Inom ramen för andra momentet fullgör studenten sin tid på VFU-platsen med kontinuerlig handledning I slutet av detta moment ska VFU-handledaren lämna in en handledarrapport som tydliggör innehållet i den genomförda VFU-placeringen. Denna handledarrapport utgör bedömningsunderlag av studentens förmåga och förutsättningar att ha uppfyllt VFU-kursens förväntade studieresultat (FSR). Härutöver ska studenten uppvisa närvarointyg och intyg över att handledning genomförts kontinuerligt under hela terminen. I slutet av detta moment genomförs ett obligatoriskt uppföljningsseminarium av VFU-kursen. Inför seminariet ska studenten förbereda en skriftlig individuell uppgift, vilket inleds under moment 1. Under momentet ska studenten genomföra och lämna in den andra examinationsuppgiften.

Förväntade studieresultat

Termin 5 är en verksamhetsförlagd kurs där den studerande, under handledning, ska omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i praktiken. Den studerande ska även inhämta kunskaper och färdigheter från det sociala arbetsfältet som är av värde för de fortsatta studierna och den framtida yrkesrollen. Den studerande kommer under kursen att bearbeta egna reaktioner och förhållningssätt samt kritiskt och teoribaserat reflektera över det egna sociala arbetet med målsättning att utveckla sin professionsroll och yrkesidentitet. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning och VFU-seminarium.


Utöver detta kursinnehåll ska studenten kunna
- kritiskt reflektera över sin egen roll i olika sociala sammanhang
- ha insikt om att socionomens handlingar får konsekvenser i människors liv
- argumentera för sitt ställningstagande
- ha medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
- reflektera över sambandet teori och praktik i klient/brukare–socionomrelationen
- reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

För att nå dessa mål återfinns fyra utbildningsteman genomgående i utbildningen: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM), Personlig och Professionell Utveckling (PPU) samt Vetenskaplig Utveckling (VU).

I termin 5 konkretiseras ovanstående utbildningsteman på följande sätt. Studenten ska:

PK
- inför personalgrupp eller i större sammanhang presentera ett studiebesök, teorimoment eller annat förekommande inslag under VFU-kursen

PM
- arbeta med temauppgifter som visar hur studenten förhåller sig till:
- kommunikation i något sammanhang studenten väljer själv
- betydelsen av makt/vanmakt i socialt arbete
- att bistå människor i att identifiera och uttrycka sin egen kapacitet
- att kritiskt reflektera över genusnormer i socialt arbete
- något valfritt aktuellt tema för den organisation där studenten gör sin VFU

PPU
- provat på olika sätt att utföra professionella samtal
- visat djupgående förståelse om sin personliga och professionella utveckling i form av styrkor och svagheter
- aktivt delta i processhandledning som ett led i den personliga utvecklingen

VU
- självständigt söka fram och redovisa minst 1 refereebedömd internationell vetenskaplig artikel som berör VFU-platsens verksamhetsområde

Studenten ska efter avslutat moment:
- kunna uppvisa en god uppfattning om verksamhetens mål, organisation och
samarbetspartners
- kunna tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt socialt arbete
- handledning visat förmåga att reflektera över den egna personens betydelse i socialt
arbete
- vara förtrogen med gällande arbetssätt och självständigt kunna möta de klienter som är
aktuella för verksamheten
- med ett empatiskt förhållningssätt kunna initiera, upprätthålla och avsluta kontakter med
de personer som är aktuella för verksamheten
- kunna identifiera och analysera problemsituationer samt, i förekommande fall, föreslå
beslut och åtgärder
- besitta förmåga att kritiskt reflektera över de praktiska erfarenheterna genom att
återkoppla till olika teoretiska perspektiv och aktuell forskning som rör praktikens
innehåll

Behörighetskrav

För övergång från socialt arbete IV till socialt arbete V krävs att studenten är godkänd på 90 hp varav socialt arbete I och II (60 hp) samt 15 hp från socialt arbete III ska inrymmas.

Undervisningens upplägg

Under VFU skall studenten inhämta nya kunskaper och erfarenheter som skall omsättas och relateras till tidigare erfarenheter och kunskaper. Under arbets- och processhandledning får studenten ett successivt större ansvar för de arbetsuppgifter som finns på VFU-platsen. Under momentet ska studenten genomföra och under handledning använda observationsreferat, processreferat samt diskutera temauppgifter. Studenten ska under hela VFU-perioden arbeta med två examinationsuppgifter varav den första rör organisationsförståelse och den andra fokuserar på läroprocessen. Därtill ska fyra uppgifter förberedas till praktikkonferensen som genomförs i slutet av terminen. Studenten ska under VFU-perioden, i kontinuerlig processhandledning, reflektera över sig själv i det sociala arbetet och utveckla en professionsidentitet.

VFU-seminarium

I anslutning till VFU-periodens senare del sammankallas de studerande till ett VFU-seminarium som omfattar en och halv dag, där de skall reflektera över erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen bl.a. genom att återkoppla till de teoretiska inslagen i den tidigare delen av utbildningen. VFU-seminariet är uppbyggd kring följande fyra teman:

- integration teori/praktik med inriktning mot individ- och organisationsnivå
- yrkesidentitet och professionsroll
- problemlösning och förhållningssätt

Examination

- Individuell skriftlig examinationsuppgift 1 (organisationsförståelse)
- Individuell skriftlig examinationsuppgift 2 (läroprocess)
- Redovisa muntligt reflektioner över kopplingen teori och praktik i samband med VFU-seminariet.

Därtill ska studenten under VFU-perioden ansvara för underlag till processhandledning och genom observations- och processreferat visa på förmåga att reflektera över sin egen persons betydelse i det sociala arbetet. På grundval av detta görs i samråd mellan VFU-lärare och handledare en bedömning av studentens utveckling och läroprocess under VFU-perioden.

Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla exa-minationer är genomförda.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademisk tradition.

För att uppnå betyget Godkänd på kursen erfordras betyget Godkänd på samtliga examinationer.

Student som blivit underkänd på examinationer vid VFU-seminariet har rätt till förnyad examina-tion senast tre månader efter att tentamensresultaten anslagits, därefter i samband med ordinarie kurstillfälle. Student som inte varit närvarande vid VFU-seminariet har efter särskild prövning rätt till kompletteringsuppgifter. I de fall där kompletteringsuppgifter ej blir aktuella har studenten rätt till examination vid ordinarie kurstillfälle. Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Om student vill tillgodoräkna sig poäng från tidigare utbildning så ska en ansökan om tillgodoräknande sändas in senast två månader innan start på den kurs inom socionomprogrammet som önskas tillgodoräknas. Blanketter finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Se också “Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet” http://www.umu.se/regelverk/

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Obligatorisk litteratur

Gerdman Axianne
Klient, praktikant, handledare : om att utveckla en egen yrkesteori : handledning av socionompraktikanter
1. [uppl.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1989 : 129 s. :
ISBN: 91-46-15676-3 ; 165:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Kapitelutdrag läggs ut i Cambro)

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv
Killén Kari, Larson Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-04773-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Morén Stefan
Förändringens gestalt : om villkoren för mänskligt bistånd
1. uppl. : Stockholm : Publica :b Allmänna förl. [distributör] : cop. 1992 : 174 s. :
ISBN: 91-38-92190-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor
Rokenes Odd Harald, Hansen Per-Halvard
Malmö : Gleerups Utbildning AB : 2007 :
Obligatorisk

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 263 s. :
ISBN: 91-44-03230-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herz Marcus
Kritiskt socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-09688-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Insatser och resultat i socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
Lund : Studentlitteratur* : 2007 :
ISBN: 978-91-44-04799-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialt arbete en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune
Stockholm : Natur & Kultur : 2006 :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Cajvert Lilja
Behandlarens kreativa rum : om handledning
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 191 s. :
ISBN: 91-44-00128-2
Se bibliotekskatalogen Album

Franke Anita
Praktikhandledning och mentorskap
Lund : Studentlitteratur : 1999 :

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar
2., [utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2001 : 384 s. :
ISBN: 91-44-01707-3
Se bibliotekskatalogen Album

Handledning : ett vårdpedagogiskt verktyg
Petersson Bengt-Olof, Vahlne Lisa
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 107 s. :
ISBN: 91-44-00078-2
Se bibliotekskatalogen Album