Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning - Internationellt, 30 hp

Engelskt namn: Field Placemant - Practicum. International.

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA105

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2012-02-06

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-14

Innehåll

Kursens mål är att den studerande på ett kritiskt och reflexivt sätt ska träna sig i att omsätta sina kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik. Den studerande ges möjlighet till regelbunden handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Därtill får studenten genomföra arbetsuppgifter som är anpassade till aktuell färdighetsnivå och de förväntade studieresultaten. För internationella fältförlagda studier så innebär nya kulturen, miljön och de nya arbetssätten generellt en ökad tidsåtgång för studenten att lära sig basala mål och strukturer hos den organisation vid vilken den praktiska kunskapen skall erhållas.  Det är därför viktigt att studenterna har tid till att reflektera över händelser och skeenden och det tar också extra tid att utveckla muntliga- och skriftliga uttryckssätt och förståelser i den sociala kontexten där de befinner sig.

Det kommer också under dessa omständigheter att krävas extra tidsåtgång för att utveckla självständighet i arbetet. Erfarenhet visar att det är i slutet av de verksamhetsförlagda studierna som studenten utvecklat tillräcklig säkerhet för att kunna fullt ut kunna delta och använda sig själv i det sociala arbetet. 

Det är mycket viktigt att handledaren och dennes kollegor beaktar dessa processer och studenten bör beredas tid och möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter med tillhörande handledning.
 

Förväntade studieresultat

Termin 5 är en verksamhetsförlagd kurs där den studerande, under handledning, ska omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i praktiken. Den studerande ska även inhämta kunskaper och färdigheter från det sociala arbetsfältet som är av värde för de fortsatta studierna och den framtida yrkesrollen. Den studerande kommer under kursen att bearbeta egna reaktioner och förhållningssätt samt kritiskt och teoribaserat reflektera över det egna sociala arbetet med målsättning att utveckla sin professionsroll och yrkesidentitet.

Förutom dessa övergripande mål skall studenten:
- Visa upp en god förståelse kring verksamhetens mål, organisation och samarbetspartners
- Kunna tillämpa teoretiska kunskaper till praktiska sammanhang
- I handledning kunna visa på en förmåga till att reflektera kring den egna personens betydelse i socialt arbete
- Vara insatt i rådande praktiker och självständigt kunna utföra arbete med klienter
- Att på ett inkännande och empatiskt sätt initiera, bibehålla och avsluta klientkontakter
- Att vara förmögen till att identifiera och analysera problemsituationer samt, i förekommande fall, föreslå insatser och implementera beslut
- Besitta förmåga att kritiskt reflektera över de praktiska erfarenheterna genom att
återkoppla till olika teoretiska perspektiv och aktuell forskning som rör praktikens
innehåll

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1 och termin 2 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Under VFU ska studenten inhämta nya kunskaper och erfarenheter som skall omsättas och relateras till tidigare erfarenheter och kunskaper. Under arbets- och processhandledning får studenten ett successivt större ansvar för de arbetsuppgifter som finns på VFU-platsen. Under momentet ska studenten genomföra och under handledning använda observationsreferat, processreferat samt diskutera temauppgifter. Studenten ska under hela VFU-perioden arbeta med två examinationsuppgifter varav den första rör organisationsförståelse och den andra fokuserar på läroprocessen. Studenten ska under VFU-perioden, i kontinuerlig processhandledning, reflektera över sig själv i det sociala arbetet och utveckla en professionsidentitet.

Individuell plan
En individuell plan kring studentens VFU kommer att utvecklas av fälthandledaren och studenten (se bilaga 1). Den individuella planen blir ett verktyg som underlättar organiseringen av handledningen. Planen kommer att sändas till ansvarig person på institutionen för socialt arbete någon gång under de första veckorna för VFU.

Tidsmässigt vid mitten av VFU så bör en mittermins summerande diskussion mellan student och fälthandledare äga rum. Där diskuteras studentens utveckling i relation till VFU och en plan för den andra halvan av studierna kan utarbetas (se bilaga 2).

Handledning
Institutionen för Socialt Arbete förväntar sig att handledaren har regelbundna återkopplingar med studenten, normalt en till två timmar i veckan. Handledningen inbegriper huvudsakligen studentens reflektioner och funderingar kring VFU. Dessa regelbundna handledningssessioner skall ses som ett komplement till de fortlöpande dagliga handledningstillfällen som uppstår i de dagliga interaktionerna i och kring den ordinarie arbetsverksamheten.

Det är viktigt att studenten författar en observationsrapport. Studenten förväntas producera en detaljerad beskrivning av, till exempel, en konferens, en personalträff eller en diskussion mellan fälthandlaren och en klient. Studenten är sedan ansvarig att använda observationsrapporten vid något handledningstillfälle som ett underlag för diskussion och reflektion.

Processrapporter är detaljerade beskrivningar av de processer som sker mellan studenten och klienter där fälthandledaren inte är närvarande. Dessa rapporter bör ges tillbörligt övervägande vid de regelbundna handledningstillfällena.

Studenten förväntas föra dagbok och göra noteringar kring observationer, diskussioner med klienter och studiebesök. Noteringarna kan exempelvis användas som underlag vid de regelbundna handledningssessionerna. De kan också komma att utgöra en viktig grund för de skriftliga reflektioner som studenten skall skriva i slutet av VFU.

Studentgrupper och studiebesök
Där det är möjligt så kan studentgrupper erbjuda möjligheter för studenterna att utbyta praktiska och teoretiska erfarenheter, planera studiebesök med mera. Noga planerade och genomförda studiebesök kan ses som viktiga komplement till VFU. Därför är det av vikt att försöka hitta organisationer att besöka som sammankopplar och som kan utvärderas utifrån studentens egen fältpraktik. Kostnader för studiebesök kommer ekonomiskt inte att kompenseras av Institutionen för Socialt Arbete (se Individuell plan).
 

Examination

Läromålen kommer att examineras genom:
1. Skriftlig beskrivning av fältpraktikplatsen. Den bör innehålla de målbeskrivningar, tillvägagångssätt, personalkategorier och samarbetsvägar som kan identifieras hos den organisation där studenten genomför VFU.

2. Fälthandledarens rapport. Denna rapport från fälthandlaren inkluderar dokumentation kring studentens deltagande vid observations- och processhandledning. Fälthandledaren skickar sin rapport till Institutionen för Socialt Arbete i slutet av praktikperioden.

3. Skriftlig reflektion. Den skall beskriva studentens egna reflektioner kring upplevelser, personlig utveckling och professionell utveckling i samband med VFU. Den skriftliga reflektionen lämnas in i slutet av VFU till den kursansvarige vid Institutionen för Socialt Arbete.

4. Skriftlig summering av minst en vetenskapligt granskad artikel. Studenten förväntas att förklara artikelns relevans med avseende på och i koppling till vad som studenten har lärt sig under VFU.

Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademisk tradition.

För att uppnå betyget Godkänd på kursen erfordras betyget Godkänd på samtliga examinationer.

Student som blivit underkänd på examinationer har rätt till förnyad examination senast tre månader efter att resultaten anslagits, därefter i samband med ordinarie kurstillfälle. Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående VFU i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Obligatorisk litteratur

Gerdman Axianne
Klient, praktikant, handledare : om att utveckla en egen yrkesteori : handledning av socionompraktikanter
1. [uppl.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1989 : 129 s. :
ISBN: 91-46-15676-3 ; 165:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Kapitelutdrag läggs ut i Cambro)

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv
Killén Kari, Larson Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-04773-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Morén Stefan
Förändringens gestalt : om villkoren för mänskligt bistånd
1. uppl. : Stockholm : Publica :b Allmänna förl. [distributör] : cop. 1992 : 174 s. :
ISBN: 91-38-92190-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor
Rokenes Odd Harald, Hansen Per-Halvard
Malmö : Gleerups Utbildning AB : 2007 :
Obligatorisk

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 263 s. :
ISBN: 91-44-03230-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herz Marcus
Kritiskt socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-09688-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Insatser och resultat i socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
Lund : Studentlitteratur* : 2007 :
ISBN: 978-91-44-04799-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Cajvert Lilja
Behandlarens kreativa rum : om handledning
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 191 s. :
ISBN: 91-44-00128-2
Se bibliotekskatalogen Album

Franke Anita
Praktikhandledning och mentorskap
Lund : Studentlitteratur : 1999 :

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar
2., [utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2001 : 384 s. :
ISBN: 91-44-01707-3
Se bibliotekskatalogen Album

Handledning : ett vårdpedagogiskt verktyg
Petersson Bengt-Olof, Vahlne Lisa
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 107 s. :
ISBN: 91-44-00078-2
Se bibliotekskatalogen Album