Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teorier om individer och grupper i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Theories on individuals and groups in Social Work

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SA161

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-12-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-12-27

Innehåll

Kursen ger en introduktion till kunskaper om teorier på grupp- och individnivå som är centrala i och för socialt arbete. Då socialt arbete är mångfacetterat behandlas ett flertal teoretiska perspektiv och begrepp. De används för att förstå och förklara människors livsvillkor och agerande, samt för att analysera sociala processer och problem på individ- och gruppnivå. Även normativa och etiska frågor med relevans för socionomers yrkesroll och verksamhet behandlas, exempelvis relationer mellan socialarbetaren, "klienter", deras nätverk och omgivande samhälle.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1) visa grundläggande kunskap om centrala teorier om individer och grupper i socialt arbete.
2) visa grundläggande förståelse för hur teorier om individer och grupper i socialt arbete kan användas för att förstå människors livsvillkor och agerande.
 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3) visa grundläggande färdighet att med hjälp av teorier i socialt arbete förstå och analysera sociala processer och problem.
 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

4) visa grundläggande självkännedom och empatisk förmåga i relation till det sociala arbetets praktik.
5) visa grundläggande förmåga till professionellt bemötande och förhållningssätt i relation till det sociala arbetets praktik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

För campusutbildning
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Förutom föreslagen litteratur kan också andra former av media användas för att illustrera teorier om individer och grupper i socialt arbete. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.
 
För distansutbildning
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar (inklusive individuella inlämningsuppgifter). Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Förutom föreslagen litteratur kan också andra former av media användas för att illustrera teorier om individer och grupper i socialt arbete. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
  • Individuell hemtentamen
  • Studentförberedda seminarier
  • Individuell inlämningsuppgift
För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella hemtentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På de studentförberedda seminarierna samt den individuella inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.
 
Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga hemtentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på de studentförberedda seminarierna eller den individuella inlämningsuppgiftend kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/student/

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Contemporary Perspectives on Ageism
Ayalon Liat., Tesch-Römer Clemens.
Cham : Springer International Publishing : 2018 : XXX, 564 p. 10 illus. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783319738208
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Theory, Explanation, and a Third Generation of Theoretical Development in Social Gerontology
Bengtson Vern L, Burgess Elisabeth O, Parrott Tonya M
Journal of Gerontology Social Sciences , 1997; 52B(2) : s72-s88 : : 1997 :
Obligatorisk

Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
ISBN: 9789127134065 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete
Cederlund Christer, Berglund Stig-Arne
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2017] : 208 sidor :
ISBN: 9789147113385
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att bli socialarbetare : en reflekterande vägledning för studenter
Dunk-West Priscilla, Lindelöf Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 230 s. :
ISBN: 9789144097220
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vardagslivets socialpsykologi
Johansson Thomas, Lalander Philip
3 uppl. : Liber : 2018 : 248 sidor :
ISBN: 978-91-47-11342-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Perspektiv på sociala problem
Meeuwisse Anna, Swärd Hans
2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
ISBN: 9789127134287 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Parrish Margarete
Mänskligt beteende : perspektiv inom socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 371 s. :
ISBN: 978-91-47-09677-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
ISBN: 9789140693297
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5, 6, 7

Wallroth Per
Mentaliseringsboken
Stockholm : Karneval : 2010 : 187 s. :
ISBN: 978-91-85703-45-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Annan litteratur och andra former av media kan tillkomma