Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialpsykologi B, 30 hp

Engelskt namn: Social Psychology B

Denna kursplan gäller: 2019-11-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SO018

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-12-09

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-22

Innehåll

Kursen avser att öka förtrogenheten med sociologins och socialpsykologins teoretiska grunder och metodologiska variationer. Den ger också utrymme för att självständigt utföra sociologiska och socialpsykologiska analyser, uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter.

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp
Momentet ger de studerande en grundläggande förståelse för teoribildning samt empirisk forskning kring social kategorisering och sociala positioner. Klass, etnicitet, genus och sexualitet presenteras och problematiseras såväl var för sig som i relation till varandra.

Moment 2: Socialpsykologisk teori, 7,5 hp
Momentet tar sin utgångspunkt i för socialpsykologin centrala diskussionen om modernitet och individualisering. Relationen mellan individ, samhälle och samhällsförändring kommer att vara i fokus och problematiseras ur olika perspektiv. Momentet behandlar såväl klassiska socialpsykologiska texter som samtida socialpsykologiska teoribildningar.

Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp
Inom ramen för detta moment erhåller studenterna fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesign och analysmetoder inom ett urval av kvalitativa forskningstraditioner. Dessa kunskaper tillämpas genom att studenterna utformar och genomför en kvalitativ intervjuundersökning, inom ett anvisat forskningsområde. Detta sker både genom individuellt och gruppvist arbete och utmynnar i individuellt författade rapporter, där resultat och analys från intervjuundersökningen presenteras.

Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp
Detta moment avser att ge fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesigner och analysmetoder kopplade till enkätundersökningar. Dessa kunskaper tillämpas genom att studenterna: (i) utformar egna teoretiskt relevanta problemställningar inom ett anvisat forskningsområde; (ii) utformar och genomför en enkätundersökning; (iii) sammanställer och analyserar insamlade data. Ovanstående arbete sker såväl i grupp som individuellt och utmynnar i individuellt författade rapporter, där resultat och analys presenteras.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- redogöra för de sociala kategoriseringarna klass, etnicitet, genus och sexualitet.
- visa begreppslig kunskap i relation till sociala kategoriseringar.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
- självständigt tillämpa teoretiska perspektiv kring sociala kategoriseringar på ett utvalt empiriskt område.
- muntligt presentera ett avgränsat teoretiskt och empiriskt område.
- producera text i vetenskaplig form och genomföra en muntlig opposition.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- förstå och relatera samhällsvetenskaplig forskning och debatt till sociala kategoriseringar.
- förstå och problematisera relationen mellan olika sociala kategoriseringar.

Moment 2: Socialpsykologisk teori , 7,5 hp

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- redogöra för framför allt socialpsykologiska teorier om modernitet och individualisering.
- redogöra för såväl klassiska som moderna teoretiska perspektiv gällande relationen mellan individ och samhälle.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
- muntligt och skriftligt redogöra för, illustrera och jämföra socialpsykologiska begrepp och teorier vid analys av relationer mellan individer och mellan individ och samhälle.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
-kritiskt granska och problematisera olika socialpsykologiska teorier.

Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- visa fördjupad kunskap om metodologiska utgångspunkter, undersökningsdesign och analysmetoder inom ett urval av kvalitativa forskningstraditioner.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
- formulera relevanta forskningsfrågor utifrån ett anvisat område, som lämpar sig för kvalitativa intervjuundersökningar.
- utforma lämplig kvalitativ undersökningsdesign utifrån formulerade forskningsfrågor.
- genomföra semistrukturerade intervjuer samt samla in, bearbeta och analysera insamlat intervjumaterial med hjälp av anvisad kvalitativ analysmetod.
- skriva vetenskapliga rapporter, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia, där analys och resultat från kvalitativa intervjuundersökningar presenteras.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- göra relevanta metodologiska avväganden för kvalitativa intervjuundersökningar.
- tillämpa etiska riktlinjer på egna och andras kvalitativa intervjuundersökningar.
- reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvalitativa undersökningar.

Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- visa fördjupad kunskap kring formulering av relevanta och empiriskt gångbara problemställningar utifrån teoretiska resonemang.
- visa fördjupad kunskap om enkätens centrala delar: frågekonstruktion, urval och datainsamlingsmetod.
- visa fördjupad kunskap om etiska riktlinjer för forskning.
- visa fördjupad kunskap om multivariat analys av data med hjälp av linjär regressionsanalys och kortabellsanalys.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
- utforma en lämplig kvantitativ undersökningsdesign utifrån formulerade forskningsfrågor.
- formulera relevanta konkreta enkätfrågor utifrån teoretiska resonemang.
- samla in enkätdata och sammanställa dessa i en datamatris.
- använda statistikprogrammet SPSS för att analysera insamlade kvantitativa data.
- skriva vetenskapliga rapporter, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia, där analys och resultat av kvantitativa studier presenteras.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- göra relevanta metodologiska avväganden för att genomföra kvantitativa enkätundersökningar.
- förstå hur teoretiska begrepp kan konkretiseras och undersökas med enkätinstrumentet.
- förstå och reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvantitativa undersökningar.

Behörighetskrav

22.5 hp från kursen Socialpsykologi A (30 hp) eller Sociologi A (30 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar på moment 1, 2 och 3. I samband med examinationen på moment 1 och 4 genomförs också en muntlig opposition. Under moment 4 sker undervisningen dels genom föreläsningar, dels genom kollektiv handledning i datasal. Handledning ges, om inte annat överenskommits, under den termin som studenten är registrerad på kursen för första gången. Vissa inslag under kursen, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Närvaro vid seminarier och gruppövningar kan vara obligatorisk. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Under moment 1 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier, en salstentamen, författande av en rapport samt godkänt deltagande vid oppositionsseminariet. Under moment 2 sker, examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier och genom salstentamen. Examinationen på moment 3 sker genom en individuellt författad rapport där resultat och analys från en genomförd intervjustudie presenteras, samt genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och praktiska övningar. Under moment 4 sker examinationen genom tentamen samt skriftlig rapport.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på kursen som helhet krävs Godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att 75 procent av momenten har betyget Väl godkänd. Om studenten erhåller betyget Underkänd på inlämnade uppgifter eller uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 47

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class, and race in organizations.
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-464 :
Obligatorisk

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hegemonic masculinity : Rethinking the concept
Connell R.W, Messerschmidt James W.
Gender & Society, Vol.19(6), pp.829-859 : 2005 :
https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wos000233168600007&context=PC&vid=UmUB&search_scope=default_scope&tab=default_tab_umub&lang=sv_SE
Obligatorisk

Garner Steve
Racisms : an introduction
London : SAGE : 2009. : x, 206 p. cm. :
ISBN: 978-1-4129-4580-6 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 1-32. Bok online (UB inloggning krävs) http://www.ub.umu.se/sok/bocker/album?func=find-b&request=978-1-4129-4580-6%20(hbk.)&find_code=ISBN

Hirdman Yvonne
Genussystemet
Ingår i:
Demokrati och makt i Sverige
Stockholm : Allmänna förl. : 1990 : 454 s. : SOU 1990:44 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 73-116

Holgersson Ulrika
Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
ISBN: 978-91-44-04592-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Martin Patricia Yancey

2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/342

Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige
Darvishpour Mehrdad, Westin Charles
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 446 s. :
ISBN: 9789144105239
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se bibliotekskatalogen Album

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2: Socialpsykologisk teori, 7,5 hp

Fromm Erich
Escape from freedom
1st Owl book ed : New York : H. Holt : 1994. : xviii, 301 p. :
ISBN: 0-8050-3149-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Det går lika bra att läsa en svensk upplaga.

Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken (Valda delar)
Giddens Anthony, Andersson Sten
Göteborg : Daidalos : 1999 : 277 s. :
ISBN: 91-7173-126-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 5 läses kursivt, kap 7 ingår ej.

Hochschild Arlie Russell
The commercialization of intimate life : notes from home and work
Berkeley : University of California Press : cop. 2003 : ix, 313 s. :
ISBN: 0-520-21487-0 (inb.) och 0-520-21488-9 (hft)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hur är samhället möjligt? och andra essäer
Simmel Georg, Edholm Erik af
Göteborg : Korpen : 1981 : 222, [2]s. :
ISBN: 91-7374-005-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Essäerna "Utbytet", "Främlingen", "Kulturbegreppet och Kulturens tragedi" och "Storstäderna och det andliga livet", läses enligt lärarens anvisningar.

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Sociologiskt lexikon
Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 245 s. :
ISBN: 978-91-47-09446-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-05475-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lantz Annika
Intervjumetodik
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2007 : 133 s. :
ISBN: 978-91-44-00832-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material tillkommer.

Referenslitteratur

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
ISBN: 91-47-08476-6
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se bibliotekskatalogen Album

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp

Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
ISBN: 9789144082318
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material tillkommer.

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se bibliotekskatalogen Album

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Se bibliotekskatalogen Album