Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Comparative Social Policy, 7,5 hp

Engelskt namn: Comparative Social Policy

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2016-06-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: The department of Sociology, 2008-06-09

Reviderad av: Sociologiska institutionen, 2013-06-12

Innehåll

Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till det socialpolitiska forskningsområdet. Kursen ger en översikt till dominerande teorier och empirisk forskning gällande välfärdsstater och socialpolitik. Aktuella teman (som åldrande, globalisering och immigration) behandlas under kursens gång. Särskild uppmärksamhet ägnas åt svensk välfärds- och familjepolitik. Framväxten av och olika kännetecken hos den "svenska modellen" analyseras i ett jämförande internationellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna analysera och systematisera olika teoretiska perspektiv som används i förståelsen av olika socialpolitiska system
- kunna applicera dessa begrepp, termer och metoder i relation till empiriska forskningsfrågor
- ha en djupare förståelse för det svenska välfärdssystemet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Kursen ges genom föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbeten. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar. Den första delen består av en gruppresentation. Den andra delen består av ett individuellt författat paper, kring en relevant forskningsfråga. För att bli godkänd på kursen som helhet krävs att båda dessa examinationsuppgifter är godkända samt aktiv närvaro vid obligatoriska seminarier.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje provtillfälle erbjuds också i anslutning till terminsstart.

Betygen för kursen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För internationella studenter används betygsskalan European Credit Transfer System (ECTS).

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

Course literature

The welfare state reader
Pierson Christopher, Castles Francis Geoffrey
2. ed. : Cambridge : Polity : 2006 : xi, 492 s. :
ISBN: 0-7456-3555-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Additional texts to be announced.