Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisationsförändring, 7,5 hp

Engelskt namn: Organisational Change

Denna kursplan gäller: 2020-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 2SO084

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-10

Innehåll

Kursen har sitt fokus på förändringsprocesser i arbetslivets organisationer. Utgångspunkten är att identifiera olika drivkrafter till förändring, såväl interna som externa, i varierande organisatoriska sammanhang. Olika förändringstyper, vad gäller omfattning och innehåll, och strategier för att implementera dessa studeras specifikt. Frågor om hinder och möjligheter som underlättar förändring är här ett centralt problemområde för kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha:
  • redogöra för grundläggande begrepp inom forskningsfältet
  • färdigheter att identifiera olika drivkrafter till förändring och förstå dess betydelse för förändringsprocesser
  • färdigheter att karaktärisera olika förändringstyper och se samband till olika möjliga förändringsstrategier och sätt att implementera dessa
  • kunskap om och färdighet att identifiera betydelser av genus vid förändring
  • redogöra för och analysera faktorer som hindrar eller underlättar förändringsprocesser

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Social- och gruppsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7,5 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av studentaktiva lärtillfällen med både föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppövningar samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen och i slutet. Dels examineras studenten skriftligt via en individuell hemtentamen, dels skriftligt och muntligt i grupp vid redovisning. Studentens individuella tentamen bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om 
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 50

Abrahamsson Lena
Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer
Ny, bearb. uppl. : Umeå : Borea : 2009 : 390 s. :
http://bilder.fsys.se/9789189140615.jpg
ISBN: 978-91-89140-61-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar
Ahrne Göran, Papakostas Apostolis
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2014 : 224 s. :
ISBN: 9789144096209
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Choi Myungweon
Employees' attitudes toward organizational change: A literature review
Human Resource Management, 50(4), pp. 479–500 : 2011 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.20434/abstract
Obligatorisk

Jacobsen Dag Ingvar
Organisationsförändringar och förändringsledarskap
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 347 s. :
ISBN: 9789144086088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lofquist Eric Arne
Doomed to Fail: A Case Study of Change Implementation Collapse In the Norwegian Civil Aviation Industry
Journal of Change Management, 11(2), pp. 223-243 : 2011 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697017.2010.527853#.UlRhpz_Zx8G
Obligatorisk

Moving Out of the ‘Armchair’: Developing a Framework to Bridge the Gap Between Feminist Theory and Practice
Meyerson Debra E., Kolb Deborah M.
Organization 7(4), pp. 553-571 : 2000 :
Obligatorisk

Smollan Roy K
Causes of stress before, during and after organizational change: a qualitative Study
Journal of Organizational Change Management Vol. 28 No. 2, 2015 pp. 301-314 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JOCM-03-2014-0055
Obligatorisk

Professional discourses and resistance to change
Pieterse Jos H., Caniëls Marjolein C.J., Homan Thijs
Journal of Organizational Change Management Vol. 25 No. 6, 2012 pp. 798-818 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09534811211280573
Obligatorisk

Preventing employee burnout during episodic organizational changes
Bellou Victoria, Chatzinikou Ioanna
Journal of Organizational Change Management, Vol. 28 Iss 5 pp. – 673-688 : 2015 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JOCM-11-2014-0197
Obligatorisk

Paradoxifying Organizational Change: Cynicism and Resistance in the Swedish Armed Forces
Bergström Ola, Styhre Alexander, Thilander Per
Journal of Change Management, 2014 Vol. 14, No. 3, 384–404 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14697017.2014.938096
Obligatorisk