"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetssociologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Work

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2SO092

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen ger en introduktion till relationen mellan arbete, arbetsmarknad och levnadsförhållanden ur både ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Teoribildning och aktuell empirisk forskning lyfts fram liksom angränsande metodfrågor. Under kursen utvecklar studenterna kunskaper inom forskningsområdet liksom generella färdigheter i muntlig och skriftlig presentation, kritisk granskning och olika former av vetenskaplig framställning.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • visa grundläggande kunskaper om, och självständigt kunna redogöra för sociologisk och socialpsykologisk teoribildning inom områdena arbete och arbetsmarknad
  • visa grundläggande kunskaper om, och självständigt kunna redogöra för aktuell forskning inom områdena arbete och arbetsmarknad

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • muntligt beskriva momentets teman inför andra med hjälp av relevant teknisk utrustning
  • skriftligen utifrån vedertagna akademiska förhållningssätt redogöra och analysera relationen mellan momentets fördjupningsområden

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  •  självständigt kunna problematisera och reflektera över relationen mellan momentets fördjupningsområden

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och case-arbete. Undervisningen ges på engelska. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Examinationen sker både skriftligt och muntligt. Dels examineras studenten skriftligt via en individuellt författad rapport, dels skriftligt och muntligt i grupp vid redovisningar med stöd av relevant teknik. Studentens individuella rapport bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs minst godkänt på samtliga examinationer. För betyget väl godkänt krävs därutöver betyget väl godkänt på den individuella rapporten. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Watson Tony J.
Sociology, work and organisation
Seventh edition : Abingdon, Oxon : 2017 : xv, 479 pages :
ISBN: 9781138941809
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kunda Gideon
Engineering culture : control and commitment in a high-tech corporation
Rev. ed. : Philadelphia, PA : Temple University Press : 2006 : 307 s. :
ISBN: 1592135463
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer.