Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Engelskt namn: Leadership and Organisation II

Denna kursplan gäller: 2017-07-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SO124

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2011-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2017-06-19

Innehåll

Kursen inriktas mot genomförande av analyser av aktuell forskning inom ledarskaps- och organisationsområdet. Kursen innehåller en större uppgift där studenterna enskilt skall analysera aktuella artiklar och avhandlingar inom ett specifikt och eget valt område inom ledarskap och organisation. I detta vetenskapliga arbete kartläggs forskningsfronten och identifieras samhällsrelevanta forskningsproblem att studera vidare. Kursen behandlar också internetbaserad informationssökning. Forskningsfrontsanalyserna diskuteras utifrån samhälls- och forskningsrelevans, genom ett opponents- och försvarsförfarande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • identifiera aktuella forskningsfrågor inom något delområde av ledarskap och organisation, se utvecklingsbehov samt föreslå utvecklingsvägar för området.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • skriftligt producera ett eget vetenskapligt arbete på avancerad nivå och muntligt försvara det
  • kritiskt granska och opponera på andras vetenskapliga arbeten.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • på ett fördjupat sätt analysera och värdera forskning inom något delområde av ledarskap och organisation.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 120p/180 hp (inkl 60p/90hp och ett självständigt arbete inom ämnena Företagsekonomi, Pedagogik, Idrottspedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi eller Statsvetenskap) på grundläggande nivå, motsvarande en filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill godkänt betyg på föregående kurser i Masterprogrammet i ledarskap och organisation eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, caseuppgifter samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras individuellt genom en skriftlig rapport vilken försvaras på ett rapportseminarium.
Vidare ska studenten genomföra en kritisk granskning av en annan students arbete. Studentens
prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studenten har
rätt till fem examinationstillfällen, komplettering kan ges maximalt två gånger, därefter ska en ny uppgift
ges. Efter två underkända prov för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran
som lämnas till studierektor, få byta examinator (betygssättande lärare). Tentamen baserad på denna
kursplan kan garanteras under minst 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid
samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie
provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje provtillfälle erbjuds också i
anslutning till terminsstart.

Om studenten får betyget Underkänd på en inlämnad uppgift får studenten komplettera examinationen i
samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem
examinationstillfällen.

På kurser med indelning i moment ges efter varje moment ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller
Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs att 75 procent av momenten har betyget Väl godkänd. Gällande kriterium är att
utsatt inlämningstid beaktas vid betygssättning.

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren.
Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Övriga föreskrifter

Studierektor beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller kurs som ansökan avser. Styrkta kopior av kursbevis eller motsvarande där lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poäng och betyg framgår ska bifogas. Dessutom ska kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses, samt i förekommande fall uppsatsarbete, bifogas.
Prövning görs individuellt. För mer information, kontakta studievägledaren. Se även Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet,
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 27

I denna kurs ingår ingen anvisad obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas (i samband med handledning) välja ut maximalt 30 stycken forskningsartiklar/avhandlingar för att lösa den individuella examinationsuppgiften.

Referenslitteratur

Handbook of gender, work and organization [Elektronisk resurs]
Jeanes Emma L., Knights David, Yancey Martin Patricia
Chichester : Wiley : 2011 : 1 PDF-fil (xxix, 465 p.) :
ISBN: 9781119990796
Se bibliotekskatalogen Album

The SAGE handbook of organization studies
Clegg Stewart, Hardy Cynthia, Lawrence Thomas B., Nord Walter R. (red.)
2. ed. : Londonb SAGE publications ,c 2006 : SAGE publications : 2006 : xxii, 895 s. :
ISBN: 0-7619-4996-8
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap i organisationer
Yukl Gary A., Kaulio Matti
Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
ISBN: 978-0-273-73923-4
Se bibliotekskatalogen Album