Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildning, arbete och arbetsmarknad, 7,5 hp

Engelskt namn: Education, Work and Labour Market

Denna kursplan gäller: 2017-07-03 till 2017-12-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO158

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-12-13

Reviderad av: Prefekten, 2017-06-19

Innehåll

Kursen ger en introduktion till relationen mellan utbildning, arbete, marknad och levnadsförhållanden ur både ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Teoribildning och aktuell empirisk forskning lyfts fram liksom angränsande metodfrågor. Under kursen utvecklar studenterna kunskaper inom forskningsområdet liksom generella färdigheter i muntlig och skriftlig presentation, kritisk granskning och olika former av vetenskaplig framställning.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  • visa grundläggande kunskaper om, och självständigt kunna redogöra för sociologisk och socialpsykologisk teoribildning inom områdena utbildning, arbete och arbetsmarknad
  • visa grundläggande kunskaper om, och självständigt kunna redogöra för aktuell forskning inom områdena utbildning, arbete och arbetsmarknad
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
  • muntligt ha presenterat ett av momentets teman inför andra med hjälp av relevant teknisk utrustning
  • skriftligen utifrån vedertagna akademiska förhållningssätt producerat en rapport i relation till ett av momentets fördjupningsområden
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • självständigt kunna problematisera och reflektera över relationen mellan momentets fördjupningsområden

Behörighetskrav

Sociologi A eller Socialpsykologi A samt 22,5 hp på Sociologi B eller Socialpsykologi B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och case-arbete. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Examinationen sker både skriftligt och muntligt. Dels genom aktivt deltagande under seminarier, genom muntliga presentationer med stöd av relevant teknik, genom aktivt deltagande under case-arbetet, samt genom en individuellt författad rapport.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionens anordnade kurser. Utsatt inlämningstid beaktas vid betygssättning.För studerande som inte godkänns vid det ordinarie examinationstillfället anordnas ytterligare ett tillfälle kort tid därefter. Ett tredje examinationstillfälle erbjuds i anslutning till terminsstart. Om studenten erhåller betyget Underkänd vid inlämnade uppgifter sker kompletterande examination i samråd med examinator enligt tidsplan fastställd av examinator.

På kursen ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För betyget Godkänd krävs att varje examinerande del är Godkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att varje examinerande del har betyget Väl godkänd.

Varje student har rätt till totalt fem examinationstillfällen. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 27

Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige
Evertsson Marie, Magnusson Charlotta
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 335 s. :
ISBN: 978-91-47-11129-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Paulsen Roland
Arbetssamhället : hur arbetet överlevde teknologin
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 239 s. :
ISBN: 978-91-40-67137-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Olofsson Jonas
Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 330 s. :
ISBN: 9789144093451
Se bibliotekskatalogen Album

Studentens skrivhandbok
Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter tillkommer.