"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledd studiepraktik, 15 hp

Engelskt namn: Supervised Internship

Denna kursplan gäller: 2019-09-23 och tillsvidare

Kurskod: 2ST056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-11-09

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-09-19

Innehåll

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att omsätta utbildningens teoretiska inslag i praktisk verksamhet. Kursen syftar därutöver till att utveckla kunskaper och färdigheter som skall komma till användning dels i fortsatta studier, dels i det framtida arbetslivet. Syftet med kursen uppnås i form av handledd studiepraktik som kan göras inom offentliga förvaltningorganisationer eller företag, i Sverige eller utomlands.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande visa förmåga att:

 • tillämpa statistiska metoder i praktiken,
 • på basis av praktiken urskilja behov av ytterligare statistiska kunskap samt kompetenser för arbetslivet,
 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter med relevans för utbildningens mål och syften,
 • samla in, bearbeta och presentera information på praktikplatsen,
 • uttrycka och använda för utbildningen relevant kunskap på praktikplatsen,
 • utveckla en förståelse för verksamhetens syfte och mål,
 • reflektera kring olika typer av metod- och utredningsproblem,
 • reflektera över värdet av praktiken i relation till utbildningens mål,
 • reflektera kring praktiken utifrån forskning om praktikprocessens olika stadier.

Behörighetskrav

Kursen ges endast inom Politices Kandidatprogrammet. För tillträde till kursen krävs att kurserna på programmets tre första terminer har genomgåtts med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatoriska studier på heltid under en halv termin och består av två huvuddelar:

 1. Praktik. Praktikanten närvarar på praktikplatsen under motsvarande heltid och följer gällande arbetstider. Särskilt utsedd praktikhandledare har tillsammans med praktikkursansvarig ansvaret för utbildningen på praktikplatsen.
 2. Författandet av en praktikrapport, som studenten arbetar med fortlöpande under praktiken.

Examination

På kursen ges betyget underkänd (U) eller godkänd (G) och betyget godkänd erhålls när följande fullgjorts med godkänt resultat; upprättad praktikplan, genomförd praktikperiod samt en individuell skriftlig rapport av analyserande karaktär. Rapporten skall utformas enligt särskilda anvisningar och lämnas in vid praktikens fullgörande, eller senast en vecka därefter. Till grund för bedömning inhämtar praktikkursansvarig även uppgifter från praktikhandledaren.

Eventuella kompletteringar i den skriftliga rapporten ska ske efter examinators anvisningar och inlämnas inom fyra veckor efter bedömningen av den skriftliga rapporten meddelats.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas som valbar kurs inom Politices kandidatprogrammet (SGPOL). Kursen läses inom ramen för programmets utbildningsplan (under termin 4) och den studerande ordnar själv sin praktikplats.

Praktiken ska vara relevant för studentens utbildning och praktikens innehåll avgörs i samråd mellan arbetsplatsen, student och praktikkursansvarig. Innehållet formuleras skriftligen i en överenskommelse som färdigställs innan praktikstart och den studerande ska ha en särskilt utsedd handledare på praktikplatsen.

Det utgår ingen ersättning till studenten för uppkomna merkostnader i samband med praktikens fullgörande.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 39

A Comparison of Internship Stage Models: Evidence from Intern Experiences Diambra J. F., Cole-Zakrzewski K. G., Booher J. The journal of experiential education. Vol .27, No. 2, p. 191-212. : 2004

Stages of an internship: An organizing framework. Sweitzer H. F., King M. A. Human Service Education, Vol. 14, No. 1, p. 25-38. : 1994 Stages of an Internship Re-Visited: Facilitating Learning and Development through Engagement. Sweitzer H. F, King M. A. Journal of Human Services, Vol. 33, No. 1, p. 56-72. : 2013 Tillhandahålls via Enheten för statistik.