Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik C: Inferensteori, 5 hp

Engelskt namn: Statistics C: Inference Theory

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST059

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-09-10

Innehåll

Kursen inleds med en repetition och fördjupning av den sannolikhetsteori från Statistik B: Teori som behövs för fördjupad förståelse av den statistiska inferensteorin. Speciellt studeras begreppen tillräcklighet, konsistens samt asymptotiska fördelningar. Därefter sker en breddning samt fördjupning av den statistiska inferensteori som ingår i kursen Statistik B: Teori genom att maximum likelihood-skattningar och likelihoodkvottest behandlas mer ingående. Under kursens senare del behandlas resampling-metoder och bayesiansk inferens. Den statistiska inferensteorins användbarhet påvisas löpande under kursen med exempel från olika tillämpningsområden. Programvaran R används för att illustrera delar av innehållet i kursen. Genomgående läggs stor vikt vid både förståelse och tillämpning av viktiga statistiska begrepp och metoder som ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

1.    förklara innebörden i de viktigaste begreppen och resultaten inom såväl frekventistisk som bayesiansk inferensteori,
2.    tillämpa den frekventistiska inferensteorin som tas upp i kursen,
3.    tillämpa de resampling-metoder som tas upp i kursen,
4.    tillämpa de begrepp inom bayesiansk inferensteori som tas upp i kursen,
5.    analysera data som kännetecknas av slumpmässiga variationer med hjälp av såväl frekventistisk som bayesiansk inferensteori.

Behörighetskrav

Univ: Statistik B: Teori, 15 hp, och Statistik B: Programmering och modellering, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner och handledning. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom skriftlig individuell salstentamen. På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Studerande som godkänts på ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
   
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
I de fall en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst