"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori, metod och fördjupningsarbete i statsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Theory, Method and Project Work in Political Science

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SV066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-20

Innehåll

Moment 1. Teori och metod i statsvetenskap, 7,5 hp
Module 1. Theory and Method in Political Science, 7,5 ECTS
Momentet ger kunskaper i statsvetenskaplig förvaltningsforskning och policyanalys, där särskild tonvikt läggs vid
implementeringsteori. Därutöver introduceras samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande
metodbegrepp klarläggs samt skilda forskningsstrategier och forskningsprocessens olika faser diskuteras.

Moment 2. Fördjupningsarbete i statsvetenskap, 7,5 hp
Module 2. Project Work in Political Science, 7,5 ECTS
Under momentet skrivs ett självständigt individuellt arbete där studenten ska avgränsa ett vetenskapligt problem
som berör hälso- och sjukvård, formulera en statsvetenskaplig forskningsfråga samt samla in och analysera
relevant empiriskt material för att besvara forskningsfrågan. Detta ska presenteras i form av en vetenskaplig
uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium, där även andra studenters uppsatser ska granskas kritiskt och
konstruktivt.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Teori och metod i statsvetenskap, 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. Redogöra översiktligt för centrala begrepp och teorier inom policyanalys.
2. Redogöra för olika metodval för att samla in, bedöma och analysera empiriskt material som är relevant för statsvetenskapliga problemställningar.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
3. Diskutera innebörden av centrala teorier om implementering
4. Visa översiktlig förståelse för teoriers praktiska betydelse i forskningsprocessen
5. Genomföra en mindre litteraturöversikt inom ett avgränsat område

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
6. Identifiera och kritiskt granska statsvetenskapliga forskningsartiklar.
7. Diskutera och analysera övergripande konsekvenser av olika metodval i studiet av statsvetenskapliga problemställningar.

Moment 2. Fördjupningsarbete i statsvetenskap, 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
8. Avgränsa ett vetenskapligt problem och formulera en statsvetenskaplig forskningsfråga som berör hälso- och sjukvård.
9. Identifiera relevanta vetenskapliga texter utifrån en statsvetenskaplig forskningsfråga.
10. Samla in ett empiriskt material utifrån en samhällsvetenskaplig metod.
11. Strukturera och formulera en text enligt de principer som gäller för vetenskapliga uppsatser.
12. Analysera det empiriska materialet och presentera detta i form av en självständig uppsats.
13. Muntligt redogöra för samt försvara den egna uppsatsen vid ett seminarium.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
14. Reflektera övergripande över den egna uppsatsens styrkor och svagheter.
15. Kritiskt granska andra studenters uppsatser och självständigt genomföra en opposition.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Vårdadministrativa programmet samt att alla ingående kurser på termin 1-3 är avklarade med minst godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Kursen utgörs av egna litteraturstudier, övningar via lärplattformen såväl individuellt som i grupp, individuella examinationsuppgifter, självständigt arbete med den egna uppsatsen, uppsatshandledning samt uppsatsseminarier. Självstudier och eget arbete är en mycket viktig del av kursen. Handledning av fördjupningsarbetet ges vid schemalagda handledningstillfällen via lärplattformen. Handledning ges endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen. Kursen avslutas med examinerande uppsatsseminarier i Umeå. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt vid uppsatsseminarierna. Skriftlig återkoppling ges på den slutgiltiga uppsatsen.

Examination

Examination av moment 1 sker genom:
1. Nätbaserade gruppövningar med individuell redovisning och gemensam diskussion (U-G)
2. Skriftlig individuell inlämningsuppgift om informationssökning (U-G)
3. Skriftlig individuell hemtentamen (U-VG)

Examination av moment 2 sker genom:
1. Nätbaserade gruppövningar med individuell redovisning och gemensam diskussion (U-G)
2. Skriftlig individuell uppsats (U-VG)
3. Presentation och diskussion kring den egna uppsatsen vid ett seminarium (U-G)
4. Opposition på en annan students uppsats vid ett seminarium (U-G)

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoment. För betyget väl godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på moment 1 och att moment 2 har bedömts som väl godkänt. Betyg på uppsatsen ges först när denna har presenterats och försvarats muntligt på ett seminarium.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Moment 1: Teori och metod i statsvetenskap, 7,5 hp

Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
Badersten Björn, Gustavsson Jakob
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-10425-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Policy i teori och praktik
Olsson Jan, Berg Monika, Hysing Erik, Kristianssen Ann-Catrin, Petersén Anna
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2019 : 369 sidor :
ISBN: 9789144128092
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vedung Evert
Implementering i politik och förvaltning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 978-91-44-07329-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer (väljs av studenten).

Moment 2: Fördjupningsarbete i statsvetenskap, 7,5 hp

Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
ISBN: 978-91-44-07490-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst