Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisarbete i socialt utsatta områden, 7,5 hp

Engelskt namn: Police Work in Socially Vulnerable Areas

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2UP003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-04-17

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen belyser teoretiska och praktiska aspekter av polisarbete i socialt utsatta områden. På kursen behandlas det trygghetsfrämjande polisarbetets åtgärder, strategier och angreppsätt mot brottslighet. Kursen berör även hur rättsstatens funktion kan stärkas för medborgarna i socialt utsatta områden, och behandlar teoretiska begrepp och perspektiv som till exempel samverkan, tillit, social oro, radikalisering, mänskliga rättigheter, kultur och etnicitet. Begreppen och perspektiven behandlas i fråga om dess relevans för att förstå utsatthet och utforma professionella förhållningssätt i polisiärt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Avseende kunskap och förståelse
  • Redogöra för och förklara centrala begrepp för polisarbete i socialt utsatta områden.
  • Redogöra för och analysera olika former av polisiära arbetsmetoder i socialt utsatta områden.
Avseende färdighet och förmåga
  • Värdera och föreslå arbetsmetoder som polisen kan använda sig av för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i socialt utsatta områden.
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Diskutera polisiärt arbete i socialt utsatta områden i relation till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs godkända kurser motsvarande 60 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande.
 
Saknas formell behörighet kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens (se https://www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/).

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs dels via en lärplattform på nätet och dels vid fysiska träffar. De fysiska träffarna genomförs i början och i slutet av momentet. Under träffarna genomförs examinerande seminarier vilket kräver obligatorisk närvaro. Mellan träffarna arbetar studenterna självständigt med litteratur och examinerande uppgifter. Undervisningen bedrivs genom en variation av undervisningsformer inkluderande föreläsningar och litteraturstudier. Ett centralt inslag är att i seminarieform diskutera kursens innehåll samt varandras reflektioner. Ett mål är att i möjligaste mål koppla kursinnehållet till kursdeltagarnas egna erfarenheter av Polismyndighetens arbete. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examination av de förväntade studieresultaten sker individuellt genom inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier samt genom hemtentamen.
 
Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.
Förutom ordinarie examinationstillfälle erbjuds minst ytterligare två omprov inom ett år. Det råder ingen begränsning i antalet examinationstillfällen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.
 
Tillgodoräknade prövas av studentcentrum/examina vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.