"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Method in Police Work

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 2UP004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2018-04-17

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-03-03

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetod samt vetenskaplig utvärdering av polisiärt arbete. Kursen inkluderar forskningsplanering och forskningsprocessen vilket innefattar formulering och precisering av frågeställningar, urvals- och datainsamlingsmetoder, samt bedömningar av datas kvalitet. Kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar diskuteras. Kursen behandlar även forskningsetiska frågor i relation till polisiärt arbete. Slutligen innefattar kursen vetenskapligt skrivande, bland annat med fokus på referensteknik.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Avseende kunskap och förståelse

  • Beskriva vetenskapsteoretiska perspektiv och begrepp inom forskning i polisiärt arbete.
  • Redogöra för variationen av metoder och aktuell forskning inom polisiärt arbete.
  • Redogöra för kvalitativa och kvantitativa metoder samt värdera deras användbarhet för olika typer av polisiära forskningsfrågor.

Avseende färdighet och förmåga

  • Självständigt söka och kritiskt värdera vetenskapligt litteratur samt annan information.
  • Tillämpa ett vetenskapligt skrivande genom att framställa en forskningsplan.
  • Tillämpa vedertagen referensteknik.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera det vetenskapliga förhållningsättets samt forskningens betydelse för den polisiära yrkesutövningen, muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs godkända kurser motsvarande 60 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande.
 
Saknas formell behörighet kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens (se https://www.umu.se/utbildning/kommer-jag-in/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/).

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs via lärplattform på nätet. Studenterna arbetar självständigt med litteratur och examinerande uppgifter under kursens gång. Undervisningen bedrivs genom en variation av undervisningsformer inkluderande föreläsningar och litteraturstudier. Ett centralt inslag är att i seminarieform diskutera kursens innehåll samt varandras reflektioner. Ett mål är att i möjligaste mån koppla kursinnehållet till kursdeltagarnas egna erfarenheter av Polismyndighetens arbete. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examination av kursens förväntade studieresultat sker individuellt genom inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier samt genom skriftlig forskningsplan.
 
Alla ingående delar i kursen ligger till grund för examination. Betyg på kursen sätts först när alla examinationer är genomförda.
Förutom ordinarie examinationstillfälle erbjuds minst ytterligare två omprov inom ett år. Det råder ingen begränsning i antalet examinationstillfällen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknade prövas av studentcentrum/examina vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistik för beteendevetare : faktabok
Borg Elisabet, Westerlund Joakim
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 612 sidor :
ISBN: 9789147129409
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.