Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organs Struktur och funktion, 15 hp

Engelskt namn: Organs Structure and Function

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3AN006

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2019-03-15

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2020-02-14

Innehåll

Kursen behandlar den friska människans biologiska funktioner och det strukturella underlaget för detta i olika cell- och vävnadstypers normala uppbyggnad.
Kursen består av två moduler:
  • Fysiologi och histologi (12 hp).
  • Immunologi (3 hp). Denna modul har innehållsmässigt en direkt koppling till den kurs i immunologi som ges under termin sex på Biomedicinprogrammet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:
  • kunna redogöra för uppbyggnad och funktion hos stödjevävnader, gastrointestinalkanalen, blodet, cirkulationssystemet, respirationsorganen och njuren samt uppbyggnad och styrning av endokrina och reproduktiva organ.
  • kunna redogöra för signalering mellan celler
  • Kunna redogöra för nervsystemets funktion inklusive sensorik och motorisk kontroll.
  • kunna beskriva den grundläggande uppbyggnaden av immunsystemet och dess olika molekylära och cellulära komponenter inklusive humoral och cellmedierad immunitet och de effektormekanismer som verkar i respektive fall
  • visa förståelse för hur vävnadernas differentierade cellformer upprätthålls och förnyas
  • kunna tillämpa sina kunskaper för att lösa integrerade problem om kroppsfunktioner och analysera konsekvenserna av bortfall av specifika funktioner.
  • kunna redogöra översiktligt för organsystemens histologi samt detaljerat för den histologiska uppbyggnaden hos olika vävnadstyper.
  • visa sådana praktiska och teoretiska färdigheter att utan tekniska hinder kunna hantera ljusmikroskop, examinera histologiska preparat samt identifiera celler och vävnadstyper.

Behörighetskrav

15 hp biokemi, 5 hp grundläggande anatomi och 15 hp cellbiologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar och gruppdiskussioner, samt en webbaserad hemuppgift och ett grupparbete inom ämnesområdet. Hemuppgift och grupparbete är av prövande karaktär och därför obligatoriska.

Examination

Examinationen av modulen Fysiologi och histologi sker dels i form av en individuell skriftlig salstentamen som innefattar både histologi och fysiologi samt en praktisk sluttentamen i histologi med individuell skriftlig redovisning. Modulen Immunologi examineras genom en individuell skriftlig salstentamen, som sker vid ett separat examenstillfälle. Denna modul innehåller även en webbaserad hemuppgift som examineras genom bedömning av en individuell skriftlig rapport, samt ett grupparbete som examineras muntligen i grupp med individuell bedömning där det krävs ett aktivt deltagande för att uppnå godkänt resultat. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen.
 
För hela kursen sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Vid skriftlig salstentamen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid övriga examinerande undervisningstillfällen ges något av betygen Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska undervisningsmoment samt skriftliga salstentamina vara godkända. För att uppnå betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen måste utöver kraven för godkänt betyg, individuella skriftliga uppgifter vara inlämnade inom angivna tider och arbeten vara redovisade enligt föreskrivna ramar samt att studenten visar förmåga att använda ämnesspecifik terminologi och motiverar sina bidrag. Dessutom måste betyget Väl Godkänd erhållas vid samtliga skriftliga salstentamina.

För att erhålla betyget Godkänd vid skriftliga sluttentamina skall poängsumman vara minst 60% av maxantalet poäng och redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt till viss del integrerade i ett resonemang. För betyget Väl Godkänd vid skriftlig tentamen måste poängsumman vara minst 80% av maxantalet poäng och fakta skall vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften och inte innehålla irrelevanta fakta. Där det är tillämpbart, ska konkreta fakta även vara integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Undantag från betygsgränserna (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom tio arbetsdagar efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.