"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrehabilitering i samverkan, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Work Rehabilitation in Cooperation

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3AT000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-05-30

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-12-12

Innehåll

I kursen ingår att närmare studera en klients rehabiliteringsprocess. Olika begrepp inom arbetsrehabilitering studeras i litteraturen och sätts i relation till ett klientfall. Den studerande tillämpar på ett klientfall en strukturerad metod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering. För att lära sig mer om olika professioners kompetens-områden, använder den studerande en yrkesmodell och analyserar den egna professionen för att synliggöra skillnader och likheter. Den egna verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot för samverkan analyseras i syfte att konkretisera verksamma samverkansformer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - redogöra för en klients rehabiliteringsprocess. - redogöra för, i litteraturen vanliga begrepp inom arbetsrehabilitering och sätta dessa i relation till ett klientfall. - tillämpa en strukturerad arbetsmetodik för sjukfallsutredning och samordning . - identifiera, särskilja och beskriva den egna professionen i förhållande till andra professioner utifrån en given yrkesmodell. - redogöra, argumentera och kritiskt granska de ingående verksamheternas styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid samverkan och hur detta kan påverka en rehabiliteringsprocess. - utifrån ett klientfall redogöra för en effektiv rehabiliteringsprocess och argumentera och konkretisera verksamma tillvägagångssätt vid samverkan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs som modifierad distansutbildning med 25% studietakt med 5 sammankomster i Umeå. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar, seminarier samt individuella och i samverkan genomförda uppgifter inför kursträffar. Kursen är delvis nätbaserad och en stor dela av lärandet sker på hemorten vilket innebär ett studerandeaktivt förhållningssätt.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, uppgifter och en individuell hemtentamen. För seminarier och uppgifter används den tvågradiga betygsskalan godkänd och underkänd. För den skriftliga hemtentamen används den tregradiga betygsskalan med väl godkänd, godkänd och underkänd. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan en annan rimlig proportionell uppgift anges Antal provtillfällen är begränsat till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator.

Övriga föreskrifter

Studier ska bedrivas på lika villkor enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling(www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap 10.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Gerner Ulla
De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen : hinder och möjligheter
Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan : 2005 : [6], 122 s. :
urn:nbn:se:su:diva-521
ISBN: 91-7155-004-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Organisation och omvärld : nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer
Grape Ove, Blom Björn, Johansson Roine
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 221 s. :
ISBN: 91-44-04475-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Hansen Falkdal Annied 1948-
Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete : viktiga faktorer för tidig bedömning
Umeå : Univ. : 2005 : 203 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-591
ISBN: 91-7305-929-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Hanson Anders
Hälsopromotion i arbetslivet
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
ISBN: 91-44-03492-X
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindqvist Rafael
Att sätta gränser : organisationer och reformer i arbetsrehabilitering
1. uppl. : Umeå : Boréa : 2000 : 224 s. :
ISBN: 91-89140-09-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Den komplexa sjukfrånvaron
Upmark Marianne, Edlund Curt
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 185 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32540-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-00722-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Ekholm Jan (reds.) (Senaste uppl)
Lund : Studentlitteratur : 229 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32242-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04505-0
Se Umeå UB:s söktjänst

SASSAM - Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och SAMordnad rehabilitering www.forsakringskassan.se Klicka i marginalen på Vårdgivare, därefter Sjukvårdens sidor, därefter Ohälsa och därefter SASSAM . I texten finns SASSAM kartan, SASSAM en presentation, SASSAM arbetsmetod och alla dokument finns tillgängliga via ovanstående webbadressen. Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Webbadressen ger tillgång till dokumentet. www.socialstyrelsen.se Statens folkhälsoinstitut R2004:15. Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens. Webbadressen ger tillgång litteraturen. http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/R200415denhogasjukfranvaron.pdf Förutom obligatorisk litteratur tillkommer artiklar från vetenskapliga artiklar samt val av egen referenslitteratur för fördjupning.